سلام دوستان

می خوام یک سایت توپ بهتون معرفی کنم که خدماتی از قبیل:

1-  دانلود فیلم و مستند های ایرانی و خارجی

2- ابزار وبمستر و کدهای جاوا 

3- بازی و نرم افزار های موبایل

4- قالب های رایگان وبلاگ

5- آموزش های کاربردی  ( فتوشاپ و ...)

6- سیستم تبادل بنر و لینک باکس برای افزایش آمار سایت یا وبلاگ بازدید کنندگان 

7- تبادل لینک با سایت ها و وبلاگ ها 

 و هزاران امکانات دیگر را به صورت رایگان در اختیار کاربرانش قرار می دهد.

در ضمن به کاربران فعال سایت هاست و دامین رایگان اهدا می شود.

نفر اول 300MB هاست لینوکس + پهنای باند نا محدود + دامین IR

نفر دوم : 200 MB هاست لینوکس + 50 GB پهنای باند + دامین Ir

نفر سوم : 100 MB هاست لینوکس + 40 GB پهنای باند + دامین IR 

 

آدرس سایت : http://www.emrooziha.com 

دسته ها :
دوشنبه بیست و یکم 10 1388

قالب موبایل برای رویا بلاگ


<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
<title><-BlogAndPostTitle-></title>
<meta name="description" content="<-BlogAndPostTitle-> - <-BlogDescription->">
<meta name="keywords" content="<-BlogAndPostTitle->,<-BlogId->, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs, Blogs">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<-BlogTitle->" href="<-BlogXmlLink->"/>
<style>
td           { font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #969696; line-height: 150% }
.frame {
 border: 1px solid #ECECEC; font-size:8pt; font-family:Tahoma
}
a{text-decoration:none; font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color:#969696}
BODY {
 SCROLLBAR-FACE-COLOR: #DBDBDB; SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR: #DBDBDB; SCROLLBAR-SHADOW-COLOR: #DBDBDB; SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR: #FFFFFF; SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #FFFFFF; SCROLLBAR-TRACK-COLOR: #FFFFFF; SCROLLBAR-DARKSHADOW-COLOR: #FFFFFF; font-size:8pt; font-family:Tahoma; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0in; margin-bottom:0px
}
A:link {
 FONT-SIZE: 11px; COLOR: #969696; FONT-FAMILY: Tahoma; TEXT-DECORATION: none
}
A:visited {
 FONT-SIZE: 11px; COLOR: #969696; FONT-FAMILY: Tahoma; TEXT-DECORATION: none
}
A:active {
 FONT-SIZE: 11px; COLOR: #969696; FONT-FAMILY: Tahoma; TEXT-DECORATION: none
}
A:hover {
 FONT-SIZE: 11px; COLOR: #646464; FONT-FAMILY: Tahoma; TEXT-DECORATION: none
}

INPUT {
 FONT-SIZE: 8pt; COLOR: #646464; FONT-FAMILY: Tahoma
}
</style>

<script  language="javascript">
  function GetBC(lngPostid)
   {
       intTimeZone=<-BlogTimeZone->;
       strBlogId="<-BlogId->";
       intCount=-1;
       strResult="";
       try {
   for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2)
   {
        if (BlogComments[i]==lngPostid)
        intCount=BlogComments[i+1] ;
   }
           }  catch( e) {
           }
    if ( intCount==-1)  strResult="&#1570;&#1585;&#1588;&#1740;&#1608; &#1606;&#1592;&#1585;&#1575;&#1578;";
    if ( intCount==0)  strResult="&#1606;&#1592;&#1585; &#1576;&#1583;&#1607;&#1740;&#1583;";
    if ( intCount==1)  strResult="&#1740;&#1705; &#1606;&#1592;&#1585;";
    if ( intCount>1)  strResult=intCount + " &#1606;&#1592;&#1585;" ;
 
  strUrl="http://commenting.blogfa.com/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;
  strResult ="<a href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl + "','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')\" >" +  strResult + " </a>" ;

  document.write ( strResult ) ;
 }
 
function OpenLD()
{
  window.open('LinkDump.aspx','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');
  return true;
}
</script>
</head>
<!--- wWw.Namakdoon.Co.Cc--->
<body dir="rtl" topmargin="0" leftmargin="0" bgcolor="#262626" text="#666666" link="#363636" vlink="#363636" alink="#D5AE83" background="http://themeupload.theme-designer.com/mobil-1/Gif/4.gif">

<div align="center">
<table border="0" bgcolor="" width="88%" dir="rtl" cellspacing="0" cellpadding="0" id="table1">
 <tr><td background="http://www.temp-designer.ucoz.com/Nuke-2/Page_rast.gif" width="4">
<img border="0" src="http://www.temp-designer.ucoz.com/Nuke-2/Page_rast.gif" width="4" height="1"></td>
<td><div align="center">
<table border="0" width="98%" cellspacing="0" cellpadding="0" dir="rtl" id="table244">
<tr><td style="border-left:1px solid #000000; border-right:1px solid #000000; background-repeat: repeat-x; background-position: center top; padding-left:4px; padding-right:4px; padding-top:1px; padding-bottom:1px" align="left" height="112" background="http://themeupload.theme-designer.com/mobil-1/Jpeg/3.jpg">
&nbsp;</td></tr>
<tr><td style="border-left:1px solid #000000; border-right:1px solid #000000; background-repeat: repeat-x; background-position: center top; padding-left:4px; padding-right:4px; padding-top:1px; padding-bottom:1px" align="left" height="39" background="http://themeupload.theme-designer.com/mobil-1/Gif/2.gif">
<p align="right"><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt">
&nbsp;</a></font>&nbsp;
 <font face="Tahoma" style="font-size: 9pt">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<a href="./"><span style="text-decoration: none">&#1589;&#1601;&#1581;&#1607; &#1606;&#1582;&#1587;&#1578;</span></a>
| <a onclick="gotell('','[#blogurl#]','')" href="javascript:void(0)"><span style="text-decoration: none">&#1605;&#1593;&#1585;&#1601;&#1610;
 &#1576;&#1607; &#1583;&#1608;&#1587;&#1578;&#1575;&#1606;</span></a>
|
<a href="mailto:[#email#]"><span style="text-decoration: none">&#1575;&#1585;&#1578;&#1576;&#1575;&#1591; &#1576;&#1575; &#1605;&#1575;</span></a>
|<a onclick="AddFav('[#blogurl#]','[#blogtitle#]')" href="javascript:void(0)"><span style="text-decoration: none"> &#1575;&#1590;&#1575;&#1601;&#1607; &#1576;&#1607; &#1593;&#1604;&#1575;&#1602;&#1607; &#1605;&#1606;&#1583;&#1610;&#1607;&#1575;</span></a> |
<span style="text-decoration: none">
<a <a target="_blank" title="&#1581;&#1585;&#1601;&#1607; &#1575;&#1610; &#1578;&#1585;&#1610;&#1606; &#1602;&#1575;&#1604;&#1576; &#1607;&#1575; &#1585;&#1575; &#1583;&#1585; &#1575;&#1610;&#1606;&#1580;&#1575; &#1576;&#1610;&#1575;&#1576;&#1610;&#1583;"href="http://wWw.Namakdoon.co.cc"><span style="text-decoration: none">&#1591;&#1585;&#1575;&#1581;
&#1602;&#1575;&#1604;&#1576;</span></a></span></font></td></tr>
<tr><td valign="top" style="border-left:1px solid #000000; border-right:1px solid #000000; border-bottom:1px solid #000000; padding-left: 4px; padding-right: 4px; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px" bgcolor="#161616">
 <table border="0" width="100%" cellpadding="3" id="table245" bgcolor="#161616">
<tr><td width="168" valign="top" bgcolor="#161616">
   
   

<table border="0" width="133" cellspacing="0" cellpadding="0" id="table246">
<tr><td background="">
<table border="0" width="151" cellspacing="0" cellpadding="1" id="table247" height="40">
<tr><td style="padding-left: 4px; padding-right: 4px; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px" background="http://themeupload.theme-designer.com/mobil-1/Gif/3.gif">
<p align="center"><b>
<span lang="fa"><font color="#979797">&#1605;&#1606;&#1608;&#1740; &#1575;&#1589;&#1604;&#1740;</font></span></b></td>
</tr></table></td></tr>
<tr><td style="border:2px solid #232323; padding-left:4px; padding-right:4px; padding-top:1px; padding-bottom:1px">
 <p align="right" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">
<font face="Tahoma" style="font-size: 9pt">&nbsp;:: </font><font face="Tahoma">
<span style="font-size: 9pt" lang="fa">
<a href="./">&#1589;&#1601;&#1581;&#1607; &#1606;&#1582;&#1587;&#1578;</a></span></font></p>
<p align="right" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><font face="Tahoma">
<span style="font-size: 9pt">&nbsp;:: </span></font>
<a onclick="gotell('','[#blogurl#]','')" href="javascript:void(0)">&#1605;&#1593;&#1585;&#1601;&#1610; &#1576;&#1607;
 &#1583;&#1608;&#1587;&#1578;&#1575;&#1606;</a></p>
<p align="right" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><font face="Tahoma">
<span style="font-size: 9pt">&nbsp;:: </span><span style="font-size: 9pt" lang="fa">
<a href="mailto:[#email#]">&#1575;&#1585;&#1578;&#1576;&#1575;&#1591; &#1576;&#1575; &#1605;&#1575;</a></span></font></p>
<p align="right" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><font face="Tahoma">
<span style="font-size: 9pt">&nbsp;:: </span></font>
 <font face="Tahoma" style="font-size: 9pt">
<a onclick="AddFav('[#blogurl#]','[#blogtitle#]')" href="javascript:void(0)"><span style="text-decoration: none"> &#1575;&#1590;&#1575;&#1601;&#1607; &#1576;&#1607; &#1593;&#1604;&#1575;&#1602;&#1607; &#1605;&#1606;&#1583;&#1610;&#1607;&#1575;</span></a></font></p>
<p align="right" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><font face="Tahoma">
<span style="font-size: 9pt">&nbsp;:: </span><span style="font-size: 9pt" lang="fa">
<a target="_blank" href="http://wWw.namakdoon.co.cc">&#1591;&#1585;&#1575;&#1581; &#1602;&#1575;&#1604;&#1576;</a></span></font></p></td></tr></table>

<br>
<table border="0" width="75" cellspacing="0" cellpadding="0" id="table249">
<tr><td background="Table_title_bg.gif">
<table border="0" width="151" cellspacing="0" cellpadding="1" id="table250" height="40">
<tr><td background="http://themeupload.theme-designer.com/mobil-1/Gif/3.gif">
<p align="center"><font color="#979797"><b>&#1605;&#1608;&#1590;&#1608;&#1593;&#1575;&#1578;</b></font></td>
</tr></table></td></tr>
<tr><td style="border:2px solid #232323; padding-left:4px; padding-right:4px; padding-top:1px; padding-bottom:1px">
<SUBJECT>
<table border=0 cellpadding='1' cellspacing=1 width="139" id="table305"><tr>
 <td width='8' style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #333333; line-height: 150%">
 <font face="Tahoma" color="#969696">
<span style="font-size: 9pt">::</span></font></td>
 <td style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #333333; line-height: 150%">
 <a href="[#subjectlink#]">[#subjecttitle#]</a></td></tr></table>
</SUBJECT>

 </td></tr></table>

<br>
<table border="0" width="43" cellspacing="0" cellpadding="0" id="table251">
<tr><td background="Table_title_bg.gif">
<table border="0" width="151" cellspacing="0" cellpadding="1" id="table252" height="40">
<tr><td background="http://themeupload.theme-designer.com/mobil-1/Gif/3.gif">
<p align="center"><span lang="fa"><b><font color="#979797">&#1570;</font></b></span><b><font color="#979797"><span lang="fa">&#1585;&#1588;&#1740;&#1608;
&#1605;&#1575;&#1607;&#1575;&#1606;&#1607;</span></font></b></td>
</tr></table></td></tr>
<tr><td style="border:2px solid #232323; padding-left:4px; padding-right:4px; padding-top:1px; padding-bottom:1px">

<ARCHIVE>
<table border=0 cellpadding='1' cellspacing=1 width="139" id="table312"><tr>
 <td width='8' style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #333333; line-height: 150%">
 <font face="Tahoma" color="#969696">
<span style="font-size: 9pt">::</span></font></td>
 <td style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #333333; line-height: 150%">
 <a href="[#archivelink#]">[#archivedate#]</a></td></tr></table>
</ARCHIVE>
 </td></tr></table><br></p>
<table border="0" width="51" cellspacing="0" cellpadding="0" id="table253">
<tr><td background="">
<table border="0" width="151" cellspacing="0" cellpadding="1" id="table254" height="40">
<tr><td style="padding-left: 4px; padding-right: 4px; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px" background="http://themeupload.theme-designer.com/mobil-1/Gif/3.gif">
<p align="center"><b>&#1587;&#1575;&#1610;&#1578; &#1607;&#1575;&#1610; &#1607;&#1605;&#1705;&#1575;&#1585;</b></td>
</tr></table></td></tr>
<tr><td style="border:2px solid #232323; padding-left:4px; padding-right:4px; padding-top:1px; padding-bottom:1px">
<div align="center">
<table border=0 cellpadding='2' cellspacing=0 width="138" id="table291"><tr>
 <td style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #333333; line-height: 150%">
<p align="center">

<a target="_blank" href="http://wWw.namakdoon.co.cc">
<span lang="fa">&#1581;&#1585;&#1601;&#1607; &#1575;&#1740; &#1578;&#1585;&#1740;&#1606;</span> &#1602;&#1575;&#1604;&#1576; &#1607;&#1575;&#1610; &#1608;&#1576;&#1604;&#1575;&#1711;</a></br>
<LINKS><a target="_blank" href="[#linkurl#]">[#linktitle#]</a><br></LINKS>
</div></td></tr></table></div></td></tr></table>&nbsp;<table border="0" width="91" cellspacing="0" cellpadding="0" id="table255">
<tr><td background="">
<table border="0" width="151" cellspacing="0" cellpadding="1" id="table256" height="40">
<tr><td style="padding-left: 4px; padding-right: 4px; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px" background="http://themeupload.theme-designer.com/mobil-1/Gif/3.gif">
<p align="center"><b>
<font color="#979797"><span lang="fa">&#1570;&#1605;&#1575;&#1585; &#1608; &#1606;&#1608;&#1740;&#1587;&#1606;&#1583;&#1711;&#1575;&#1606;</span></font></b></td>
</tr></table></td></tr>
<tr><td style="border:2px solid #232323; padding-left:4px; padding-right:4px; padding-top:1px; padding-bottom:1px">
<span style="font-size: 8pt">
<b>&#1606;&#1608;&#1610;&#1587;&#1606;&#1583;&#1711;&#1575;&#1606; :<br>
</b>
<AUTHOR>
<a href="[#authorlink#]">[#authorname#]</a><br></AUTHOR>&#1570;<b>&#1605;&#1575;&#1585; &#1576;&#1575;&#1586;&#1583;&#1610;&#1583; :</b><br>
</script><br>
<font style="font-size: 8pt">
&#1575;&#1601;&#1585;&#1575;&#1583; &#1570;&#1606;&#1604;&#1575;&#1740;&#1606;: [#online#]<br>

&#1578;&#1593;&#1583;&#1575;&#1583; &#1576;&#1575;&#1586;&#1583;&#1740;&#1583; &#1607;&#1575;&#1740; &#1575;&#1605;&#1585;&#1608;&#1586; [#today#]<br>

&#1578;&#1593;&#1583;&#1575;&#1583; &#1576;&#1575;&#1586;&#1583;&#1740;&#1583; &#1607;&#1575;&#1740; &#1583;&#1740;&#1585;&#1608;&#1586;: [#lastday#]<br>

&#1705;&#1604; &#1576;&#1575;&#1586;&#1583;&#1740;&#1583; &#1607;&#1575;: [#all#]<br>

[#atom#]&nbsp;&nbsp;[#rss#]

</font></span><div style="position: absolute; width: 388px; height: 15px; z-index: 1; right: 531px; top: 125px" id="layer1">
 <table border="0" width="100%" id="table310" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
   <td>
   <p align="center">[#blogdescription#]</td>
  </tr>
 </table>
</div>
 </td></tr></table>
<p><br>

 

</td><td valign="top" bgcolor="#161616">

<!--- Advertisment --->
<p>
&nbsp;<p>
&nbsp;<table border="0" width="26" cellspacing="0" cellpadding="0" id="table257">
<tr><td background="">
<table border="0" width="151" cellspacing="0" cellpadding="1" id="table258" height="40">
<tr><td style="padding-left: 4px; padding-right: 4px; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px" background="http://themeupload.theme-designer.com/mobil-1/Gif/3.gif">
<p align="center"><b>
<font color="#979797"><span lang="fa">&#1583;&#1585;&#1576;&#1575;&#1585;&#1607;</span></font></b></td>
</tr></table></td></tr>
<tr><td style="border:2px solid #232323; padding-left:4px; padding-right:4px; padding-top:1px; padding-bottom:1px">
 <table border="0" width="100%" id="table259">

<span style="font-size: 8pt">

<br><div align="center">
<img src="[#weblogimage#]" width="127" height="127" border="0" style="border: 1px solid #232323; padding-left: 4px; padding-right: 4px; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px"><br>
<font face="Tahoma" color="#969696">[#blogabout#]</div>

</td></tr></font></span></table></td></tr></table>

<br>
<table border="0" width="39" cellspacing="0" cellpadding="0" id="table260">
<tr><td background="Table_title_bg.gif">
<table border="0" width="151" cellspacing="0" cellpadding="1" id="table261" height="40">
<tr><td background="http://themeupload.theme-designer.com/mobil-1/Gif/3.gif">
<p align="center"><b>
<span lang="fa">&#1662;&#1740;&#1608;&#1606;&#1583; &#1607;&#1575;&#1740; &#1585;&#1608;&#1586;&#1575;&#1606;&#1607;</span></b></td>
</tr></table></td></tr>
<tr><td style="border:2px solid #232323; padding-left:4px; padding-right:4px; padding-top:1px; padding-bottom:1px">
<table border=0 cellpadding='1' cellspacing=1 width="139" id="table307"><tr>
 
 <td style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #333333; line-height: 150%">
 <p align="center"><font face="Tahoma" style="font-size: 8pt">
 <span style="font-size: 8pt; text-decoration:none">
 <LINKSDAY><a href="[#linkdayurl#]">[#linkdaytitle#]</a><br> </LINKSDAY></span></font></td>

</tr></table>
 </td></tr></table>

<br>
<table border="0" width="12" cellspacing="0" cellpadding="0" id="table262">
<tr><td background="Table_title_bg.gif">
<table border="0" width="151" cellspacing="0" cellpadding="1" id="table263" height="40">
<tr><td background="http://themeupload.theme-designer.com/mobil-1/Gif/3.gif">
<p align="center"><b><span lang="fa">&#1604;&#1608;&#1711;&#1608;&#1740; &#1605;&#1575;</span></b></td>
</tr></table></td></tr>
<tr><td style="border: 2px solid #232323; padding-left: 4px; padding-right: 4px; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px">
 <p align="center">
<br>
 <img border="0" src="http://themeupload.theme-designer.com/mobil-1/Gif/6.gif" width="130" height="50"><br>
<br>
<font face="Tahoma"><span style="font-size: 9pt">
<input class="mailbtn" type="text" name="T1" size="21"  style="border-collapse: collapse; border: 2px solid #444444;; color:#969696; font-family:Tahoma; padding-left:4px; padding-right:4px; padding-top:1px; padding-bottom:1px" value="&lt;DIV align=center&gt;&lt;BR&gt;&lt;a href=&quot;&#1575;&#1583;&#1585;&#1587; &#1608;&#1576;&#1604;&#1575;&#1711; &#1588;&#1605;&#1575;&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://themeupload.theme-designer.com/mobil-1/Gif/6.gif&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;[#blogdescription#]&quot; width=&quot;88&quot; height=&quot;31&quot;&gt;&lt;/a&gt;"></span></font>
<br>
 </td></tr></table><br></p>
<table border="0" width="34" cellspacing="0" cellpadding="0" id="table264">
<tr><td background="">
<table border="0" width="151" cellspacing="0" cellpadding="1" id="table265" height="40">
<tr><td style="padding-left: 4px; padding-right: 4px; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px" background="http://themeupload.theme-designer.com/mobil-1/Gif/3.gif">
<p align="center"><b><span lang="fa">&#1604;&#1608;&#1711;&#1608;&#1740;
</span>&#1607;&#1605;&#1705;&#1575;&#1585;&#1575;&#1606;</b></td>
</tr></table></td></tr>
<tr><td style="border: 2px solid #232323; padding-left: 4px; padding-right: 4px; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px">
<p align="center">
  <font face="Tahoma" style="font-size: 9pt">
  <marquee onMouseOver="this.stop()" onMouseOut="this.start()" direction="up" scrolldelay="2" height="113" scrollamount="1" width="135" style="text-align: center">


<center><a href="&#1570;&#1583;&#1585;&#1587; &#1604;&#1610;&#1606;&#1705;" target="_blank" title="|::.. ; ..::|"><img alt="[#blogdescription#]" src="http://themeupload.theme-designer.com/mobil-1/Gif/6.gif" border="0" style="border: medium none" width="130" height="50">
<center><a href="&#1570;&#1583;&#1585;&#1587; &#1604;&#1610;&#1606;&#1705;" target="_blank" title="|::.. ; ..::|"><img alt="&#1593;&#1606;&#1608;&#1575;&#1606; &#1608;&#1576;&#1604;&#1575;&#1711; &#1583;&#1608;&#1587;&#1578;&#1575;&#1606; &#1588;&#1605;&#1575;" src="http://themeupload.theme-designer.com/mobil-1/Gif/7.gif" border="0" style="border: medium none" width="130" height="50">

     </font></td></tr></table>&nbsp;<table border="0" width="36" cellspacing="0" cellpadding="0" id="table266">
<tr><td background="">
<table border="0" width="151" cellspacing="0" cellpadding="1" id="table267" height="40">
<tr><td style="padding-left: 4px; padding-right: 4px; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px" background="http://themeupload.theme-designer.com/mobil-1/Gif/3.gif">
<p align="center"><font color="#979797"><b>
<span lang="fa">&#1662;&#1588;&#1578;&#1740;&#1576;&#1575;&#1606;&#1740;</span></b></font></td>
</tr></table></td></tr>
<tr><td style="border: 2px solid #232323; padding-left: 4px; padding-right: 4px; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px">
<p align="center"><font style="font-size: 8pt" color="#909090">
<span style="font-size: 8pt"><br>
&nbsp;</span></font><font color="#606060">Design By</font><font style="font-size: 8pt" color="#909090"><span style="font-size: 8pt"><br>
</span></font><font color="#606060">&nbsp;</font><a target="_blank" href="http://wWw.Namakdoon.Co.Cc">NAMAKDOON</a></p>
<table border="0" width="100%" id="table304" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
  <td height="32" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #909090; line-height: 150%" width="7%">
  &nbsp;</td>
  <td height="32" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #909090; line-height: 150%; border: 2px solid #232323; padding-left: 4px; padding-right: 4px; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px" width="76%" background="http://theme-designer.ucoz.com/Theme-Designer-8.gif" bgcolor="#232323">
  <a target="_blank" href="http://wWw.Namakdoon.Co.cc" style="font-size: 11px; color: #FFFFFF; font-family: Tahoma; text-decoration: none">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
  </a></td>
  <td height="32" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #909090; line-height: 150%" width="7%">
  &nbsp;</td>
 </tr>
 <tr>
  <td style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #909090; line-height: 150%" colspan="3">
  &nbsp;</td>
 </tr>
</table>
 </td></tr></table>
<p>
<br>

 

</td><td width="478" valign="top" bgcolor="#0D0D0D">

 

<table border="0" width="99%" cellspacing="0" cellpadding="0" id="table268">
<tr><td background="">
<table border="0" width="489" cellspacing="0" cellpadding="1" id="table269" height="29">
<tr><td background="http://themeupload.theme-designer.com/mobil-1/Gif/5.gif" style="border-left: 2px solid #212121; border-right: 2px solid #212121; border-top: 2px solid #212121; padding-left: 4px; padding-right: 4px; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px">
<p align="center"><b>&nbsp;&#1578;&#1576;&#1604;&#1610;&#1594;&#1575;&#1578;</b></td>
</tr></table></td></tr>
<tr><td style="; border:2px solid #212121; padding-left:4px; padding-right:4px; padding-top:1px; padding-bottom:1px" bgcolor="#323232">
<table border="0" width="100%" id="table270"><tr>
<td><P dir=rtl align=center>
<br>
<img border="0" src="http://themeupload.theme-designer.com/mobil-1/Gif/8.gif" width="468" height="60"><br>
<br>
</P></td>
</tr></table></td></tr></table>
<br>

 

 


<BLOG>

 

<table border="0" width="99%" cellspacing="0" cellpadding="0" id="table295">
<tr><td background="">
<table border="0" width="489" cellspacing="0" cellpadding="1" id="table296" height="29">
<tr><td background="http://themeupload.theme-designer.com/mobil-1/Gif/5.gif" style="border-left: 2px solid #212121; border-right: 2px solid #212121; border-top: 2px solid #212121; padding-left: 4px; padding-right: 4px; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px">
<p align="right">
 <font face="Tahoma"><span class="TableTitle">
<span style="font-size: 9pt; font-weight:700">
 [#subjecttitle#]</span></span></font></td>
</tr></table></td></tr>
<tr><td style="; border:2px solid #212121; padding-left:4px; padding-right:4px; padding-top:1px; padding-bottom:1px" bgcolor="#323232">
<table border="0" width="100%" id="table297"><tr>
<td colspan="2"><P dir=rtl align=right>
<FONT face=Tahoma><SPAN lang=fa style="FONT-SIZE: 8pt">
[#post#]</SPAN></FONT><br>
<br>
<b>[#continue#]</b><br>
<b>&#1576;&#1585;&#1670;&#1587;&#1576;&#1607;&#1575; :</b> [#tags#] </P></td>
</tr><tr>
<td width="76%"><span style="font-size: 8pt">&#1606;&#1608;&#1588;&#1578;&#1607; &#1588;&#1583;&#1607; &#1578;&#1608;&#1587;&#1591;&nbsp; [#author#]&nbsp;
&#1583;&#1585; [#fulldate#] </span></td>
<td width="22%">
<p align="center">
<BlogComment> 
<a href="javascript:void(0)" onclick="[#jcommentlink#]">&#1606;&#1592;&#1585; &#1583;&#1607;&#1740;&#1583;([#comments#])</a></td>
</tr></table></td></tr></table>
<br>
</BLOG>

 

 

 

 

 

<table border="0" width="99%" cellspacing="0" cellpadding="0" id="table301">
<tr><td background="">
<table border="0" width="489" cellspacing="0" cellpadding="1" id="table302" height="29">
<tr><td background="http://themeupload.theme-designer.com/mobil-1/Gif/5.gif" style="border-left: 2px solid #212121; border-right: 2px solid #212121; border-top: 2px solid #212121; padding-left: 4px; padding-right: 4px; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px">
<p align="center"><b><font color="#979797"><span lang="fa">&#1589;&#1601;&#1581;&#1575;&#1578; &#1608;&#1576;&#1604;&#1575;&#1711;</span></font></b></td>
</tr></table></td></tr>
<tr><td style="; border:2px solid #212121; padding-left:4px; padding-right:4px; padding-top:1px; padding-bottom:1px" bgcolor="#323232">
 <table border="0" width="100%" id="table311">
<tr><td style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #333333; line-height: 150%">


<font color="#969696">&#1589;&#1601;&#1581;&#1575;&#1578;: [#PageNo#]</font></td></tr></table></td></tr></table>


<table border="0" width="99%" cellspacing="0" cellpadding="0" id="table301">
<tr><td background="">
<table border="0" width="489" cellspacing="0" cellpadding="1" id="table302" height="29">
<tr><td background="http://themeupload.theme-designer.com/mobil-1/Gif/5.gif" style="border-left: 2px solid #212121; border-right: 2px solid #212121; border-top: 2px solid #212121; padding-left: 4px; padding-right: 4px; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px">
<p align="center"><b><font color="#979797"><span lang="fa">لینک باکس ها</span></font></b></td>
</tr></table></td></tr>
<tr><td style="; border:2px solid #212121; padding-left:4px; padding-right:4px; padding-top:1px; padding-bottom:1px" bgcolor="#323232">
 <table border="0" width="100%" id="table311">
<tr><td style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #333333; line-height: 150%">


<font color="#969696">لینک باکس ها در اینجا </font></td></tr></table></td></tr></table>

 


<p><br>
</td></tr></table>

 </td></tr>
</table></div>&nbsp;</td>
<td background="http://www.temp-designer.ucoz.com/Nuke-2/Page_chap.gif" width="4">
<img border="0" src="http://www.temp-designer.ucoz.com/Nuke-2/Page_chap.gif" width="4" height="1"></td>

</div>
<table border="0" width="100%" id="table153" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
  <td>
 <p align="center" dir="ltr"><font color="#646464">Powered By</font> <font class="footmsg">
 <font style="font-size: 8pt">
 <a target="_blank" href="http://www.royablog.com">Royablog.com</a> <font color="#646464">
 Copyright © 2009 by</font> </font><a target="_blank" href="http://www.NAMAKDOON.CO.CC/">
 Masoud</a></font><br>
 <font color=#646464><span style="font-size: 8pt">
            This Themplate&nbsp; By</span></span></font>
 <a target="_blank" href="http://www.NAMAKDOON.CO.CC/">NAMAKDOON </a>
<br>
 <a style="text-decoration: none; " target="_blank" href="http://ParsTheme.com/">
 <font style="font-size: 8pt">
   &nbsp;</font></a><br>
  </td>
 </tr>
</table>

</body>

</html>


سه شنبه چهارم 1 1388

امکان رصد ماهواره ایرانی امید در پایگاه اینترنتی www.n2yo.com فراهم شد.

 معاون سازمان هوافضای ایران گفت: علاقه مندان می توانند با مراجعه به این پایگاه مسیرحرکت ماهواره، سرعت، طول و عرض جغرافیایی را به صورت لحظه ای مشاهده کنند.

ابراهیمی دقت ماهواره امید را از برآوردهای اولیه بیشتر ارزیابی کرد و گفت: ماهواره امید در این چهار روز که در مدار قرار دارد اطلاعات خوبی را ثبت و ارسال کرده است.

وی ماموریت این ماهواره را ارسال داده های اطلاعاتی در بخش‏های شدت جریان، ولتاژ و دمای محیط برشمرد.

معاون سازمان هوافضای ایران تصریح کرد: این ماهواره در ماموریت چند ماهه اش زمینه خوبی برای پرتاب ماهواره های بعدی فراهم خواهد کرد.

دسته ها :
پنج شنبه بیست و چهارم 11 1387

مژده                                    مژده

افزایش آمار وبلاگ یا وبسایت خود را به ما بسپارید.

در صورت تمایل آموزش زیر را بخوانید:

1- ابتدا اینجا را کلیک کنید.

2- به قسمت دریافت کد رفته و کد مربوطه را کپی نمایید و در قسمت ویرایش قالب در جای مناسبی کد ها را قرار دهید.

3- به قسمت ارسال لینک رفته و لینک خود را ارسال نمایید.

تذکر1:در صورتی که کد لینک باکس را قرار ندهید لینک شما تایید نمی شود.

تذکر2:نمایش لینک شما در لینک باکس به آماری که شما به لینک باکس وارد می کنید بستگی دارد پس کد لینک باکس را در جای مناسبی از وبلاگ یا وبسایت خود قرار دهید.

تذکر3:لینک های غیر اخلاقی تایید نمی شوند.

 

دوشنبه هفتم 11 1387

سلام دوستان

امروز در بخش بازارچه اینترنتی چیزی دیدم که باورم نشد.

دیدم که فردی با نام ... یک دامین با نام www.irancell.tk را به قیمت 30هزار تومان می خواهد بفروشد .

حالا من می خوام بگم که این در حقیقت یک کلاه برداری است زیرا دامین با پسوند tk رایگان است و من از مسئولین تبیان تقاضا دارم که محصولاتی را که در فروشگاه اینترنتی گذاشته می شود به شدت کنترل کنند .

آدرس :http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=900&productID=6965

با تشکر

دسته ها :
پنج شنبه بیست و ششم 10 1387
X