سلام دوستان اینبار یک قالب زیبا و جدید با نام Phantasy برای میهن بلاگی ها گذاشتم .

امیدوارم خوشتون بیاد 


کد قالب

<html>
              <!--
      Designer     : Seyed Ali Azmoun
  Web Theme    : www.Bia2temp.com
  Theme Name   : Phantasy
  Theme System : Mihanblog
  Theme Sort   : Free
  -->
<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="fa">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta http-equiv="Powered By" content="MihanBlog.Com">
<meta http-equiv="Designer" content="Seyed Ali Azmoun">
<meta http-equiv="Web" content="http://www.bia2temp.com">
<meta name="keywords" content="[blogtitle]">
<meta name="description" content="[blogtitle]">
<link rel="style" href="styles.css" type="text/css">
<title>[blogtitle]</title>
<style>
<!--
A:link       {BACKGROUND: none; COLOR: #545C70; FONT-SIZE: 11px; FONT-FAMILY: Tahoma, Helvetica; TEXT-DECORATION: none}
A:active     {BACKGROUND: none; COLOR: #000000; FONT-SIZE: 11px; FONT-FAMILY: Tahoma, Helvetica; TEXT-DECORATION: none}
A:visited    {BACKGROUND: none; COLOR: #545C70; FONT-SIZE: 11px;
FONT-FAMILY: Tahoma, Helvetica; TEXT-DECORATION: none}
A:hover      {BACKGROUND: none; COLOR: #000000; FONT-SIZE: 11px; FONT-FAMILY: Tahoma, Helvetica; TEXT-DECORATION: none}
body {background-color:#FFFFFF; scrollbar-face-color:#ffffff; scrollbar-highlight-color:#808697; scrollbar-shadow-color:#808697; scrollbar-3dlight-color:#CFD2D8; scrollbar-arrow-color:#CFD2D8; scrollbar-track-color:#A8AEBD; scrollbar-darkshadow-color:#f5f5f5;}
.page{width:980}
.rightmeno{float:right;width:200px;font-family: Tahoma; font-size: 8pt}
.leftmeno{float:left;width:200px;font-family: Tahoma; font-size: 8pt}
.post{float:center;width:570px; margin-top: 11px ;font-family: Tahoma; font-size: 8pt}
.topmeno1{float:center;width:200px; height: 17px ;font-family: Tahoma; background-image: url(http://upload.bia2temp.com/phantasy/dwtopmeno1.gif); font-size: 8pt}
.topmeno2{float:center;width:200px; height: 19px ;font-family: Tahoma; background-image: url(http://upload.bia2temp.com/phantasy/dwtopmeno2.gif); font-size: 8pt}
.topmeno3{float:center;width:200px; height: 10px ; font-family: Tahoma; background-image: url(http://upload.bia2temp.com/phantasy/dwtopmeno3.gif); font-size: 8pt}
.topmeno4{float:center;width:200px; height: 30px ; font-family: Tahoma; background-image: url(http://upload.bia2temp.com/phantasy/dwtopmeno4.gif); font-size: 8pt}
.cmeno{float:center;width:200px; height: 1px ; text-align: right;  font-family: Tahoma; background-image: url(http://upload.bia2temp.com/phantasy/dwcmeno.gif); font-size: 8pt}
.toppost{float:center;width:570px; height: 25px ; text-align: right; font-family: Tahoma; background-image: url(http://upload.bia2temp.com/phantasy/dwtoppost.gif); font-size: 8pt}
.footpost{float:center;width:570px; height: 25px ; text-align: left; font-family: Tahoma; background-image: url(http://upload.bia2temp.com/phantasy/dwfootpost.gif); font-size: 8pt}
.cpost{float:center;width:570px; height: 1px ; text-align: right; font-family: Tahoma; background-image: url(http://upload.bia2temp.com/phantasy/dwcpost.gif); font-size: 8pt}
.text{font-family: Tahoma; margin-right: 8px ; margin-left: 11px ; font-size: 8pt}
.textpost{font-family: Tahoma; margin-right: 10px ; margin-left: 15px ; margin-top: 4px ; font-size: 8pt}
.end{font-size: 8pt; font-family:Tahoma; border: dashed; border-color: #00CC00; border-width: 1px; }
.SearchBox{font-size: 8pt; font-family:Tahoma}
.MailInput,.MailBtn{font-size: 8pt; font-family:Tahoma}
.PoolButton{font-size: 8pt; font-family:Tahoma}
.searchbtn{font-size: 8pt; font-family:Tahoma}
.picpost{float:right;width:48px; height: 50px;font-family: Tahoma; font-size: 8pt}
.picmeno{float:right;width:98px; height: 98px;font-family: Tahoma; font-size: 8pt}
-->
</style>
<center>
<div dir="rtl" class="page">
<div dir="rtl" class="rightmeno">
<!--Start Right Meno-->
<div dir="rtl" class="topmeno1"></div>
<div dir="rtl" class="topmeno2">منوی اصلی</div>
<div dir="rtl" class="topmeno3"></div>
<div dir="rtl" class="cmeno">
<center><div dir="rtl" class="picmeno"><a href="[blogurl]">صفحه اصلی<br><img src="http://upload.bia2temp.com/phantasy/dwhome.gif" border="0"></a></div>
<div dir="rtl" class="picmeno"><a href="mailto:[email]">پست الکترونیکی<br><img src="http://upload.bia2temp.com/phantasy/dwcomments.gif" border="0"></a></div>
<div dir="rtl" class="picmeno"><a href="[contact]">پیغام به مدیریت<br><img src="http://upload.bia2temp.com/phantasy/dwmessages.gif" border="0"></a></div>
<div dir="rtl" class="picmeno"><a target="_blank" href="http://bia2temp.com">
 قالب وبلاگ<br></a><a target="_blank" href="http://www.bia2temp.com/"><img src="http://upload.bia2temp.com/phantasy/dwthemes.gif" border="0"></a></div>
</center>
</div>
<div dir="rtl" class="topmeno4"></div>
<div dir="rtl" class="topmeno1"></div>
<div dir="rtl" class="topmeno2">موضوعات</div>
<div dir="rtl" class="topmeno3"></div>
<div dir="rtl" class="cmeno">
<div dir="rtl" class="text">
    <CATS><LI class="cat-item cat-item-23"><A href="[catlink]">
  [catname]
</A><BR></CATS></LI></UL></LI></div>
</div>
<div dir="rtl" class="topmeno4"></div>
<div dir="rtl" class="topmeno1"></div>
<div dir="rtl" class="topmeno2">نویسندگان</div>
<div dir="rtl" class="topmeno3"></div>
<div dir="rtl" class="cmeno">
<div dir="rtl" class="text">
<author>»  <a href=">[blogtitle]">
[authorname] ([authorpost])</a><br></author>
</div>
</div>
<div dir="rtl" class="topmeno4"></div>
<div dir="rtl" class="topmeno1"></div>
<div dir="rtl" class="topmeno2">لینکستان</div>
<div dir="rtl" class="topmeno3"></div>
<div dir="rtl" class="cmeno">
<div dir="rtl" class="text">
<marquee onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()" direction="up" scrolldelay="2" height="150" scrollamount="1" width="100%"><right>
  <UL>
    <LINKS><LI>
<A
href="[linkhref]"
target=_blank style="text-decoration: none">
+ [linkname]</A></FONT></LI><BR></LINKS>
 <LI><a target="_blank" style="text-decoration: none" href="http://shop.bia2temp.com">فروشگاه سی دی
</a></LI>
 <LI><a target="_blank" style="text-decoration: none" title="تخصصی ترین مرکز طراحی قالب وبلاگ" href="http://www.bia2temp.com">قالب&nbsp;وبلاگ
</right></marquee>
</div>
</div>
<div dir="rtl" class="topmeno4"></div>
<div dir="rtl" class="topmeno1"></div>
<div dir="rtl" class="topmeno2">آمار</div>
<div dir="rtl" class="topmeno3"></div>
<div dir="rtl" class="cmeno">
<div dir="rtl" class="text">
<Static>
» امروز :<span>[fulldatetoday]</span><br>
» بازدید های امروز :<span>[today]</span><br>
» بازدید های دیروز :<span>[lastday]</span><br>
» کل بازدیدها :<span>[all]</span><br>
» کل مطالب :<span>[totalpost]</span><br>
» کل نظرات :<span>[totalcomment]</span><br>
» ایجاد صفحه :<span>0.406</span> ثانیه</p></Static>
</div>
</div>
<div dir="rtl" class="topmeno4"></div>
<!--End Of Right Meno-->
</div>
<div dir="rtl" class="leftmeno">
<!--Start Left Meno-->
<div dir="rtl" class="topmeno1"></div>
<div dir="rtl" class="topmeno2">نظرسنجی</div>
<div dir="rtl" class="topmeno3"></div>
<div dir="rtl" class="cmeno">
<div dir="rtl" class="text">
<center>
<pool>[poolquestion]<p><p align="right">[pooloptions]</p>[poolbutton]<p></pool>
</center>
</div>
</div>
<div dir="rtl" class="topmeno4"></div>
<div dir="rtl" class="topmeno1"></div>
<div dir="rtl" class="topmeno2">آرشیو ماهانه</div>
<div dir="rtl" class="topmeno3"></div>
<div dir="rtl" class="cmeno">
<div dir="rtl" class="text">
<archive>»  <a href="[archivelink]">[archivedate] ([archiveposts])</a><br></archive>
</div>
</div>
<div dir="rtl" class="topmeno4"></div>
<div dir="rtl" class="topmeno1"></div>
<div dir="rtl" class="topmeno2">لینکدونی</div>
<div dir="rtl" class="topmeno3"></div>
<div dir="rtl" class="cmeno">
<div dir="rtl" class="text">
<marquee onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()" direction="up" scrolldelay="2" height="150" scrollamount="1" width="100%"><right>
<DIV class=linkdooni><LINKDUMP><IMG src="http://upload.bia2temp.com/mypictures/pic.gif">
 <a onmouseover="window.status='[blogtitle]'; return true" onmouseout="window.status=''; return true" target="_blank" href="[dumphref]">
 [dumpname][[dumpclicks]]</a>
<BR></LINKDUMP><IMG src="http://upload.bia2temp.com/mypictures/pic.gif"><a href="[dumparchive]">آرشیو لینکدونی ...</a></DIV>
</right></marquee>
</div>
</div>
<div dir="rtl" class="topmeno4"></div>
<div dir="rtl" class="topmeno1"></div>
<div dir="rtl" class="topmeno2">خبرنامه</div>
<div dir="rtl" class="topmeno3"></div>
<div dir="rtl" class="cmeno">
<div dir="rtl" class="text">
<center>
 <font face="Tahoma" style="font-size: 8pt">با ثبت ایمیل خود در خبرنامه زیر از به روز شدن
وبلاگ آگاه شوید :</font></P>
 <P style="TEXT-ALIGN: center"><FORM
onsubmit="window.open('', 'Mail', 'toolbar=0,location=0,status=0,menubar=0,scrollbars=1,resizable=0,width=400,height=100')"
action=http://[myblog]?ActionMode=1 method=post target=Mail>
<DIV dir=rtl>
 <p style="text-align: center"><font face="Tahoma" color="#FFFFFF">
 <INPUT class=MailInput dir=ltr size=15 name=Mail></font><font face="Tahoma" style="font-size: 8pt">&nbsp;</font><font face="Tahoma" color="#0066FF"><INPUT class=SearchBTN type=submit value=&#1575;&#1606;&#1580;&#1575;&#1605; name=BTN></font><font face="Tahoma" style="font-size: 8pt"><BR>
 </font><font face="Tahoma" color="#FFFFFF"><INPUT
type=radio CHECKED value=0 name=MailAction></font><font face="Tahoma" style="font-size: 8pt">اضافه</font><font face="Tahoma" color="#0066FF"><INPUT type=radio value=1
name=MailAction></font><font face="Tahoma" style="font-size: 8pt">حذف</font></DIV></FORM></P></LI>
  <LI class="widget widget_archive" id=archives>
</center>
</div>
</div>
<div dir="rtl" class="topmeno4"></div>
<div dir="rtl" class="topmeno1"></div>
<div dir="rtl" class="topmeno2">جستجوگر</div>
<div dir="rtl" class="topmeno3"></div>
<div dir="rtl" class="cmeno">
<div dir="rtl" class="text">
<center>
<search>[searchbox][searchbtn]</search>
</center>
</div>
</div>
<div dir="rtl" class="topmeno4"></div>
<div dir="rtl" class="topmeno1"></div><div dir="rtl" class="topmeno2">طراح قالب</div><div dir="rtl" class="topmeno3"></div><div dir="rtl" class="cmeno"><div dir="rtl" class="text"><center>
<P align=center>Template By: <A href="http://bia2temp.com">BIA2TEMP.COM</A></P>
 <span lang="en-us"><a href="/">
 </a></span></center></div></div><div dir="rtl" class="topmeno4"></div>
<!--End Of Left Meno-->
</div>
<center>
<div dir="rtl" class="post">
<!--ADS-->
<div dir="rtl" class="toppost"><div dir="rtl" class="textpost">
 <p style="text-align: center">تبلیغات</div></div>
<div dir="rtl" class="cpost"><div dir="rtl" class="text">
<p style="text-align: center"><font color="#ffffff">
<a target="_blank" href="http://shop.bia2temp.com/index.php?newsid=13/">
<img style="BORDER-RIGHT: #000000 1px solid; PADDING-RIGHT: 4px; BORDER-TOP: #000000 1px solid; PADDING-LEFT: 4px; PADDING-BOTTOM: 1px; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; PADDING-TOP: 1px; BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid" height="60" alt="" src="http://upload.bia2temp.com/phantasy/ads.gif" width="468" border="0"></a></font></div></div>
<div dir="rtl" class="footpost"><div dir="rtl" class="textpost"> </div></div>
<blog>
<div dir="rtl" class="toppost">
 <div dir="rtl" class="textpost"><a href="[blogtitle]">
 [title] </a>(نوع مطلب:<a target="_blank" href="">[subjecttitle]</a></div></div>
<div dir="rtl" class="cpost"><div dir="rtl" class="text">
<div dir="rtl" class="picpost"><img src="http://upload.bia2temp.com/phantasy/dwpost.gif" border="0"></div>
[post]<br>
<br>
نوشته شده در [fulldate] ، ساعت [time]
</div></div>
<div dir="rtl" class="footpost"><div dir="rtl" class="textpost">[...|نویسنده
 :[author]|<a href="">لینک ثابت</a>|<a href="[jcommentlink]">نظرات<script>Cmd(1)</Script></a>]</div></div>
<!--End Of Post-->
</blog>
<!--Start Last Post-->
<div dir="rtl" class="toppost"><div dir="rtl" class="textpost">مطالب پیشین</div></div>
<div dir="rtl" class="cpost"><div dir="rtl" class="text"><div dir="rtl" class="picpost"><img src="http://upload.bia2temp.com/phantasy/dwlpost.gif" border="0"></div>
<topicalarchive><a title="[topiccomments] نظر" href="[topiclink]">[topictitle]</a><br></topicalarchive>
</div></div>
<div dir="rtl" class="footpost"><div dir="rtl" class="textpost"><Pages>
 [PageNo]</Pages></div></div>
<!--End Of Last Post-->
<div dir="rtl" class="toppost"><div dir="rtl" class="textpost">لینک باکس</div></div>
<div dir="rtl" class="cpost">
<center>
 </center>
</div>
<div dir="rtl" class="footpost"></div>
<center>All Right Reserved By [myblog]<br /><b>This Template Created by
<span lang="en-us"><a href="http://www.bia2temp.com/">Bia2temp.Com</a></span></b>
</center>
</div>
</center>
 <!-End-->
</center>

 


یاد آوری : قالب توسط www.bia2temp.com  طراحی شده و حقوق برای طراح محفوظ است .


دوشنبه چهارم 9 1387
X