بهتر است آنچه را که می شنوید، حفظ کنید. بهتر است آنچه را که حفظ کرده ای، بنویسید. بهتر است آنچه را که نوشته اید، بگویید و به گفته های خود عمل کنید.

دسته ها : متون زیبا
سه شنبه نوزدهم 6 1387
X