دانش آموز: آقا اجازه مار تخم می گذارد یا بچه؟
معلم که جواب سوال را نمی دانست گفت: از این دم بریده هر چه خواهی بر می آید.

دسته ها : لطیفه
پنج شنبه جهاردهم 6 1387
X