از لقمان پرسیدند: حکمت چیست؟

لقمان گفت: کل حکمت در چهار صد جمله مستور است آن هم در چهل جمله خلاصه میشود و عصاره آن نیز این چهار جمله کوتاه است:

- نیکی خود را فراموش کن.

- نیکی دیگران را فراموش مکن.

- بدی خود را فراموش مکن.

- بدی دیگران را فراموش کن.


دسته ها : متون زیبا
پنج شنبه جهاردهم 6 1387
X