گویند اشنایی با غریبان مشکل است *اشنایی می شود اما جدایی مشکل است
دسته ها : ادبی
جمعه هفدهم 8 1387
X