این نبرد عقل و دل بی حاصل است*

عاقبت فرمانروای ما دل است*بی جهت گوییم از دل غافلیم*ما همه غرق تمنای دلیم*
دسته ها : ادبی
جمعه هفدهم 8 1387
X