نمیدانم باید چیزی میگفتم یا چیزی گفته ام و تو نشنیده ایوگرنه مگه میشود حرف های ما به هم بی جواب بماند هر چه هست حالا که میروی غمگینمدلم برای تمام انچه که میخواستس و نتوانستم می سوزدمجموعه ای که ما بودیم مثل تمام مجموعه ها چیز هایی کم داشتنمیدانم چیزی گفته ام یا نه؟دلم می خواهد این حرف ها را شنیده باشی 
دسته ها : ادبی
چهارشنبه پانزدهم 8 1387
X