سایه حق؛
سلام عشق؛
سعادت روح؛
سلامت تن؛
سرمستی بهار؛
سکوت دعا؛
سرور جاودانه؛
این هاست هفت سین آریایی،
پیش کش شما عزیزان.
نوروزتان پیروز...
دسته ها : روزنوشت
چهارشنبه اول 1 1386
X