مرد بقال از من پرسید : چند من خربزه می خواهی؟
من از او پرسیدم : دل خوش سیری چند؟
(سهراب سپهری)

دسته ها : روزنوشت - دل نوشت
چهارشنبه سی یکم 3 1385
X