زمان آن باز هم فرا رسید مثل پارسال مثل هر سال مثل 1400 سال گذشته

آیا این خانه ی سنگی این قدر ارزش دارد ؟

یا ارزش به چیز دیگری است ؟ چه هست که به ان ارزش بخشیده ؟

آیا دل نیست ؟ این کعیه ی مخفی ماست که به آن ارزش داده است . پس حاجیا برو طواف دلی کن که کعبه ی مخفی است .

به کعبه گفتم تو از خاکی منم خاک

چرا باید که من به گرد تو بگردم

ندا آمد که ای خاک تو با پا آمدی باید بگردی

برو با دل بیا تا من بگردم


دسته ها :
چهارشنبه ششم 9 1387
X