ما همه می پنداریم که باید خدا را پیدا کنیم ،اما افسوس که نمی دانیم  در انتظار یافتن" او"، دعاهایمان را به کدامین سو روانه کنیم. سر انجام به خود می گوییم که او در همه جا هست، در هر جا که به تصور در آید و "نایافتنی" است و بی هدف زانو می زنیم.

و تو ناتانائیل

 به کسی مانند خواهی بود  که برای هدایت خویش در پی نوری می رود، که خود به دست دارد.  هر جا بروی جز خدا نخواهی دید .

ناتانائیل

 همچنان که می گذری به همه چیز نگاه کن و در هیچ چیز درنگ مکن، به خود بگو که تنها خداست که گذرا نیست.

مائده های زمینی اثر آندره ژید


دسته ها : متن های توپ
شنبه بیست و پنجم 8 1387
X