دركنـــــــــــج دلــم عشق كســي خانــــه ندارد

كـــس جـاي در ايــن خــانهء ويــــرانه نــــدارد

دل را بكــــــــف هــر كــه نهـــــم باز پس آورد

كـس تاب نگهــــــــــداري ديـــــوانه نـــــدارد

در بـزم جهـــان جــز دل حســـرت كـش ما نيـست

آن شمــــع كه ميســــوزد و پــروانـــه نـــــدارد

گفتــــم مــه مــن از چــه تـو در دام نيفتـــــــي

گفتــــــا چـــه كنــم دام شمـا دانـــــه نـــــدارد

اي آه مكـــش زحمـــــت بيهــوده چه تاثيــــــــر

راهــــــي به حــــريم دل جـــانانـــــه نـــــدارد

در انجمــــــن عقـــــل فــــروشــان ننهــم پــاي

ديــــوانــه ســر صحبــــت فــرزانــــه نـــــدارد

از شــــاه و گــدا هــر كـه در ايــن ميـكده ره يافـت

جــز خون دل خـــويــش به پيمـــــــانـه نـــــدارد

تا چنـــــد كنـــي قصـــه ي اسكنــــــــدر و دارا

ده روزه عمـــــــــر اين همـه افســانـــه نــــــدارد

حسين پژمان بختياري

 

 پ ن : اين شعر فقط باصداي سالار عقيلي...


دسته ها : شاعرانه
يکشنبه سوم 2 1391 9:54
X