بيا كه رايت منصور پادشاه رسيد

نويد فتح و بشارت به مهر و ماه رسيد

جمال بخت ز روي ظفر نقاب انداخت

كمال عدل به فرياد دادخواه رسيد

سپهر دور خوش اكنون كند كه ماه آمد

جهان به كام دل اكنون رسد كه شاه رسيد

زقاطعان طريق اين زمان شوند ايمن

قوافل دل و دانش كه مرد راه رسيد

عزيز مصر به رغم برادران غيور

ز قعر چاه درآمد به اوج ماه رسيد

كجاست صوفي دجال فعل ملحد شكل

بگو سوز كه مهدي جان پناه رسيد

صبا بگو كه چه ها بر سرم در اين غم عشق

زآتش دل سوزان و دود آه رسيد

ز روي تو شاها بدين اسير فراق

همان رسيد كز آتش به برگ كاه رسيد

مرو به خواب كه حافظ به بارگاه قبول

ز ورد نيمه شب و درس صبحگاه رسيد

 


دسته ها : شاعرانه
سه شنبه بیست و دوم 1 1391 12:42
X