همیشه با تو
با تو بوده ام

همیشه و در همه جا

باتو نفس کشیده ام
با چشمان تو دیده ام

مرا از تو گریزی نیست

چنان که جسم را از روح

وزمین را از آسمان

و درخت را از آفتاب

تودلیل حیات من بودی و هستی
پاسخ من به آغاز و پایان زندگی این است

همیشه با تو


دسته ها : شعر
دوشنبه چهارم 6 1387
X