مرگ من روزی فرا خواهد رسید
در بهاری روشن از امواج نور
در زمستانی غبار آلود ودور
یاخزانی از فریاد و شور


دسته ها : شعر
دوشنبه چهارم 6 1387
X