شبح اسکلت
منها کنید همه ی سنگها رو از یک کوه
از ان کوه .چه میماند
هیچ ! جز شبح اسکلت یک اندوه
من کوه بودم .....دریغ !
منها کردن از من هرچه سنگ در من بود
پذیرا باشید از من
این عمر نا تمام را
بعنوان شبح اسکلت یک سرود

دسته ها : شعر
دوشنبه چهارم 6 1387
X