چرا روی آدرس اینترنت به جای یک دبیلیو، سه تا دبیلیو میگذارند؟ چون کار از محکمکاری عیب نمیکنه!
آخرین دندانی که در دهان دیده میشود چه نام دارد؟ دندان مصنوعی!
چطور میشود چهارنفر زیر یک چتر بهایستند و خیس نشوند؟ وقتی هوا آفتابی باشد این کار را انجام دهند!
اگر سر پرگار گیج برود چه میکشد؟ بیضی!
چرا لک لک موقع خواب یک پایش را بالا میگیرد؟ چون اگر هر دو را بگیرد، میافتد!
چرا دود از دودکش بالا میرود؟ چون ظاهرا چاره دیگری ندارد!
چه طوری زیر دریایی بعضیها رو غرق میکنن؟ یه غواص میره در میزنه!
خط وسط قرص برای چیه؟ برای اینکه اگه با آب نرفت پایین با پیچگوشتی بره!
اگه یه نقطه آبی روی دیوار دیدید که حرکت میکند چیست؟ مورچهای است که شلوارلی پوشیده!
بعضیها را چگونه برای همیشه میشود سر کار گذاشت؟ در دو روی یک کاغذ مینویسم: «لطفاً بچرخانید!»
چرا بعضیها همیشه 18تایی به سینما میروند؟ برای اینکه برای زیر 18 ممنوع بود!
چرا بعضیها با دو دستشان دست میدهند؟ چون فرق دست راست و چپشونو بلد نیستند!


دسته ها : جوک و طنز
شنبه دوم 6 1387
X