سوته دلان

هنوز تو قصه های من
رنگ و ریا جا نداره
دروغ نمیگن آدما
دشمنی معنا نداره
هنوز توی قصه های من
هیچ کسی تنها نمیشه
کسی به جرم عاشقی
گریه سراپا نمی شه
هنوز توی قصه های من
دستی که دونه می پاشه
آلوده ی دام نمیشه
هنوز توی دنیای من
هر ادمی یه عالمه

 


دسته ها : حرفهای از تب
شنبه دوم 6 1387
X