حق با شماست
من هیچگاه پس از مرگم
جرات نکرده ام در اینه بنگرم
و انقدر مرده ام
که هیچ چیز مرگ مرا دیگر
ثابت نمیکنه


دسته ها : حرفهای از تب
شنبه دوم 6 1387
X