برای رویت تصویر تو اینا رو مینویسم

کسی از لایه غبار های شب آلود می اید
و شب این روز روشن میشود
و سفر را می اندازد
و نان را قسمت میکند
پول را قسمت میکند
بدبختی و خوشبختی را نیز قسمت می کند
همه با هم یکی میشن
پولدار دیندار. فقیر خوشبخت همه
کوچک و بزرگ ..؟
نمره مریض خانه رو قسمت میکنه
هر چه هست تو نیست را قسمت میکند
بین خالق خدا قسمت میکنه
هر کی سهمی
اندازه ای از دین و معرفت خداپرستی
مادیعات به اینا نمی رسه
باید در تقسیم معرفت دین هر چیز نیکوست
دوان دوان بریم
به هم سهمی میرسد
سهم ما را هم می دهد
من در خواب دیده ام ........

 


دسته ها : حرفهای از تب
شنبه دوم 6 1387
X