برای انان که در دوستی به ادم میزنند
مثل غرق گناه

دستی که زخم میزند . ناپیداست
اما زخم
عریان تر از طلوع آینه در روز است
شاید تن به تیغ دوست شپردن
راهی به سوی توست ......
دوستی دیگر .دستی دیگر و....زخمی دیگر ............

هر چه از دوست رسد نیکوست
حالا زخم باش یا محبت یا هر چیزی
که باش .................


دسته ها : حرفهای از تب
شنبه دوم 6 1387
X