گفتگو
گفت : من نیستم
گفتم چرا ؟؟
گفت برای اینکه اشتباه زندگی را .اشتباها زیستم
میخواستم بپرسم که منظورت چیست
اما دیر شده بود
درست بهنگامیکه او میگفت (اشتباه زندگی را .اشتباها زیستم )
من بخاطر اشتپاه نمردن خودم _میگریستمدسته ها : حرفهای از تب
جمعه اول 6 1387
X