دنیا دروغ .غم دروغ .عشق دروغ
پس دردهایم بهر چه آمدند در این سرود

بهر بودن عشق و امید
یا نداشتن دلی از امید
امیدی و آروزی منی
پس با من بمان
تا
به امیدت زنده و با امدنت شادمان گردم


دسته ها : حرفهای از تب
جمعه اول 6 1387
X