میخانه هم اگر ساقی صاحب نظری داشت
میخواری و مستی ره و رسم دگری داشت


دسته ها : حرفهای از تب
پنج شنبه سی یکم 5 1387
X