دیگه این قوزک پام یاری رفتن نداره
لبای خشکیدم حرفی واسه گفتن نداره

 


دسته ها : حرفهای از تب
پنج شنبه سی یکم 5 1387
X