چه ساده با گریستن خویش زاده می شویم

و چه ساده با گریستن دیگران از دنیا می رویم

 و میان این دو سادگی معمایی میسازیم

به نام

زندگی
جمعه دوم 12 1387
X