یادت باشه

که یادم بیاری

 که یادت بدم

 که یاد بگیری

 که همیشه به یادتم

و یادت هیچ وقت از یادم نمیره

. . .  این یادت نره . . .


جمعه دوم 12 1387
X