ترسم اینکه دیر برسم
یکی دیگه فدات بشه
بجای من رغیب من
قربونی نگاهت بشه

 


دسته ها : حرفهای از تب
پنج شنبه سی یکم 5 1387
X