اگر به مرگ خویش آرزو دارم
بحر نبودن توست
توی جان آ بی جان من
برای شبهای دلواپسی دل
توی نوری در شب های من
مرهمی به دل خسته من

دسته ها : حرفهای از تب
چهارشنبه سیم 5 1387
X