برای ما : یک شب
سجود بر محبت را
چنان صریح آوا کرد
که ما به عاطفه سطح خاک دست کشیدیم
و مثل یک سطح آب تازه شدیم

و بارها دیدیم
که با چقدر سبد
برای چیدن خوشه بشارت رفت

ولی نشد
که روبروی وضوح کبوتران بنشیند
رفت تا لب هیچ
پشت حوطه نور داراز کشید

و هیچ فکر نکرد
که ما میان پریشانی روزگار
برای خوردن یک سیب


چقدر تنها ماندیم


دسته ها : شعر
چهارشنبه دهم 7 1387
X