توی

توی که سراغم سالهاست نمی آیی
دروغ نگم روزهاست
ولی برای من سالهاست
که گذشت


يکشنبه سی یکم 6 1387
X