بعضی وقت یک حس به من میگه

توی وجودتت چرا عشق داره کم میشه

چرا هیچکس نمی فهمه هیچکس و

بهتر همین جا تمام کنیم بحث و


چهارشنبه بیست و هفتم 6 1387
X