حتی هیچکس نمی داند

ما چه بودیم

چه گفتیم

چه کشیدیم !


چهارشنبه بیستم 6 1387
X