بهترین راه خوشبختی اعتماد به نفس
............................................................................................................................

پول به عقل خدمت میکنه و بر احمقان حکومت
..........................................................................................................................

پنهان کردن دانش بهتر از آشکار کردن نادانی است
.........................................................................................................................

تمرین زیاد بهترین استاد
........................................................................................................................

جهان کتابی است بسیار عالی ولی برای کسی که خواندن بداند
...........................................................................................................................

وجدان صدای خداست
...........................................................................................................................

صبر بالاترین هنر است
........................................................................................................................

یک آدم بزرک عیب آدم کوچک رو نمیبینه
..........................................................................................................................

صرفه جوی خود منبع درامد بزرگی است
.......................................................................................................................

کار عبادت است
..........................................................................................................................

در جای که ترس نیست رحم هم نیست
.................................................................................................................................

خانه خود را نزدیک قصر ارباب نساز
.........................................................................................................................................
سه چیز ناخوانده وارده زندگی می شوند
عشق .پیری .مرگ
....................................................................................................................................
زنگ آهن را از بین می برد و غصه قلب را
...............................................................................................................................
سیری امروز گرسنگی فرداست
.......................................................................................................................
زیستن یعنی تلاش کردن
................................................................................................................
درشت ترین گردوها همیشه تو خالیند
......................................................................................................
کلمات تیز نیستن اما می توانند دل را بشکافند
............................................................................................
خلق و نیک .بال و پر انسان است
..................................................................................

 


دسته ها : حرفهای از تب
شنبه بیست و ششم 5 1387
X