به من نگاه کن واسه یک لحظه

نگات به صدتا آسمان می ارزه

من از خدا مه

بکشم ناز تو

بشنوم یک لحظه آواز تو

من از خدا مه

من از خدا مه

من از خدامه

 

بمونی کنارم

من که بجز تو

کسی رو ندارم

من از خدامه

که نباش دوری

فقط دلم میخواد بگی چه چوری

من از خدا مه

که یک روز دعا مون

بره توآسمون پیش خدامون

به عشق اونکه بعد اون همه درد

خدامون یک نگاهی به ما کرد

 


يکشنبه دهم 6 1387
X