چرا بیاد نمی اورم . ¿
بارش غبار ستارگان دوردست
تو کیستی
تو را بیاد نمی اورم
چرا به یاد نمی اورم . ¿
به گمانم تو حرفی برای گفتن داری

 

 


يکشنبه دهم 6 1387
X