دسته
وبلاگم در blogfa
دوستان
دوستان استقلالی
خدمات تبیان
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 190314
تعداد نوشته ها : 155
تعداد نظرات : 47
Rss
طراح قالب

پیش فرض


1.سعی کنیداوقات نمازراخلوت کنیدیک ربع یاحداقل پنج دقیقه به اذان کارهاراتعطیل کنید.
2.نمازراباآرامش وآداب صحیح به جاآورید(نه به این معنی که طولانی شودفقط باتوجه باشد)
3.قبل ازنمازاراده کنیدکه بامعبودسخن میگویم وهیچ مساله ای اجازه ورودبه ذهنم رانداردچون میگوییم الله اکبر
یعنی خداازهرچه وصف شودبزرگتراست پس همه عوامل ومسائل کوچکندویابهترازآن اصلانیستند
4.باتوجه به معانی ومفاهیم اذکاررابگویید
4.هرعاملی که باعث حواس پرتی شماست درخارج ازوقت نمازبه آن بپردازیداگربرایتان واقعامهم است بعدازنمازتمامی آنچه که
حواس شماراپرت میکندیادداشت کنیدوبه تدریج برای هریک جداگانه وقت بگذاریدبه مرورکمترمیشود.
5.مهمترازهمه اینهاازخدابرای عبادت وعبودیت کمک بخواهیدکه درهمه حال ..والله المستعان
6.انتظارنتیجه گرفتن درچندروزیاحتی چندماه نباشیدکه به راحتی وآسانی محقق نمیشود
7.اینهاخلاصه ای ازمطالعات وشنیده هابودنه بیان حالات وتجربیات شخصی که حقیرخودم لنگ میزنم اماشمادردراشناخته ایددرمان راازخدابخواهید

8.امیدوارم خداوندهمه ماراازنمازگزاران قراردهد.
دسته ها : احکام
سه شنبه اول 11 1387
X