دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 212182
تعداد نوشته ها : 187
تعداد نظرات : 14
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان
 ·         انگلیسی کهن (1100-449) ·         انگلیسی میانه (1500-1100) ·         دوره تغییر لحجه (قرنهای 15 و 16)انگلیسی کهن (1100-449) در قرنِ پنجم میلادی، مردمانی از سه قبیله "جوت"، "انگِل" و "ساکسون" که در "آلمان" و "دانمارک" کنونی ساکن بودند، به کشور انگلستان حمله ور شده و آن سرزمین ،که مردمی سِلتیک-زبان داشت را تصرف می کنند. جوتها در جنوبِ شرقی ساکن شده و در تعامل با زبانهای محلی، لهجه "کِنتی" را بوجود آوردند. ساکسون ها هم که در جنوب و جنوبِ غربی سکنی گزیدند، لحجه "ساکسونِ غربی" را خلق کردند.
اما انگل هایی که در شمال و مرکزِ انگلستان اقامت گزیده بودند، به ترتیب، لهجه های "آمبِریای شمالی" و "مِرسیایی" را بوجود آوردند. از قرنِ نهمِ میلادی، لهجه ساکسونی، شاید به دلیلِ سلطه پادشاه آلفرد (نخستین شاهِ انگلستان که فردی از قبیله ساکسون بود)، بر سایر لحجه ها برتری یافته و به عنوان زبان رسمی این کشور شناخته شد.

زبان انگلیسی کهن، از نظر لهجه، بسیار متفاوت از انگلیسی امروزین است. برای نمونه، واژه های light و drought ، به ترتیب بصورت «لیخت» و «دراخت» تلفظ می شده و یا جمله Will you give me your jacket, good man?، اینگونه ادا می شده:
Wilt ðu sellan me ðin clæð, godman min?
تعداد معدودی واژه قرضی در این دوره، از زبان لاتین، وارد انگلیسی شد. واژگانی چون: altar, mass, priest, psalm, temple, kitchen, palm, pear, ... از آنجمله اند. تعداد کمتری واژه هم از زبان اسکاندیناوی ، بوسیله وایکینگ ها که از اواخر قرن هشتم به بعد، به تدریج حمله هایی به انگلستان نموده و بخش هایی را متصرف شده بودند، وارد این زبان شد. از جمله این واژگان، می توان به law, take, cut, both, ill, ugly، اشاره کرد.
انگلیسیِ کهن ، گنجینه واژگانی غنی نداشت اما، همچون سایر زبانهای هند و اروپایی ، دستور پیچیده ای داشت. برای شناخت بهتر این دستور، به جدول های زیر توجه کنید:

جدول صرف اسم در زبان انگلیسی (توضیح: اسم در زبان انگلیسی کهن، جنسیت داشت. یعنی مونث، مذکر یا خنثی بود. اسم مذکر، می توانست با قاعده یا بی قاعده باشد)
 
 
strong musculin-king
مفرد
نهادی (فاعلی)             Cyning
مفعولی                      Cyning
مفعولی با واسطه          Cyninge
ملکی                         Cyninges
جمع
نهادی (فاعلی)             Cyningas
مفعولی                      Cyningas
مفعولی با واسطه          Cyningum
ملکی                         Cyninga
Strong Feminine—wound
مفرد
نهادی (فاعلی)             Wund
مفعولی                      Wunde
مفعولی با واسطه          Wunde
ملکی                         Wunde
جمع
نهادی (فاعلی)             Wunda
مفعولی                      Wunda
مفعولی با واسطه          Wundum
ملکی                          Wunda
Strong Neuter—ship
مفرد
نهادی (فاعلی)             Scip
مفعولی                      Scip
مفعولی با واسطه          Scipe
ملکی                         Scipes
جمع
نهادی (فاعلی)             Scipu
مفعولی                       Scipu
مفعولی با واسطه          Scipum
ملکی                         Scipa
Weak Masculine—ox
مفرد
نهادی (فاعلی)             Oxa
مفعولی                      Oxan
مفعولی با واسطه          Oxan
ملکی                         Oxan
جمع
نهادی (فاعلی)             Oxan
مفعولی                      Oxan
مفعولی با واسطه          Oxum
ملکی                         Oxena
جدول صرف ضمیر در زبان انگلیسی کهن (در جدول زیر، ضمیرهای انگلیسی کهن با انگلیسی نو مقایسه شده است. توجه کنید که حتی مواردی چون thee و thine هم امروزه تنها در متنهای ادبی استفاده می شود.) 1: ضمیر مفرد
  انگلیسی کهن معادل در انگلیسی امروز
اول شخص
نهادی (فاعلی) Ic I
مفعولی Me Me
مفعولی با واسطه Me Me
ملکی Min Mine
دوم شخص
نهادی (فاعلی) Ðu You
مفعولی Ðe Thee
مفعولی با واسطه Ðe  
ملکی Ðin Thine
سوم شخص
مذکر
نهادی (فاعلی) He He
مفعولی hine  
مفعولی با واسطه Him Him
ملکی His His
مونث
نهادی (فاعلی) Heo She
مفعولی hiere Her
مفعولی با واسطه hiere Her
ملکی Hie  
خنثی
نهادی (فاعلی) Hit It
مفعولی Hit It
مفعولی با واسطه Him  
ملکی His Its
2 : ضمیر مثنی (در انگلیسی امروز، ضمیر مثنی وجود ندارد)
 
 
  انگليسی کهن معادل در انگليسی امروز
اول شخص
نهادی (فاعلی)             Wit  
مفعولی                      Unc  
مفعولی با واسطه          Unc  
ملکی                         Uncer  
دوم شخص
نهادی (فاعلی)             Git  
مفعولی                      Inc  
مفعولی با واسطه          Inc  
ملکی                         Incer  
3 : ضمیر جمع < p>
  &#1575;&#1606;&#1711;&#1604;&#1610;&#1587;&#1740; &#1705;&#1607;&#1606;  &#1605;&#1593;&#1575;&#1583;&#1604; &#1583;&#1585; &#1575;&#1606;&#1711;&#1604;&#1610;&#1587;&#1740; &#1575;&#1605;&#1585;&#1608;&#1586;
&#1575;&#1608;&#1604; &#1588;&#1582;&#1589;
&#1606;&#1607;&#1575;&#1583;&#1740; (&#1601;&#1575;&#1593;&#1604;&#1740;)             we We
&#1605;&#1601;&#1593;&#1608;&#1604;&#1740;                      us Us
&#1605;&#1601;&#1593;&#1608;&#1604;&#1740; &#1576;&#1575; &#1608;&#1575;&#1587;&#1591;&#1607;          us Us
&#1605;&#1604;&#1705;&#1740;                        ure Our
&#1583;&#1608;&#1605; &#1588;&#1582;&#1589;
&#1606;&#1607;&#1575;&#1583;&#1740; (&#1601;&#1575;&#1593;&#1604;&#1740;)             ge ye (you)
&#1605;&#1601;&#1593;&#1608;&#1604;&#1740;                      eow You
&#1605;&#1601;&#1593;&#1608;&#1604;&#1740; &#1576;&#1575; &#1608;&#1575;&#1587;&#1591;&#1607;          eow You
&#1605;&#1604;&#1705;&#1740;                        eower Your
&#1587;&#1608;&#1605; &#1588;&#1582;&#1589;
&#1606;&#1607;&#1575;&#1583;&#1740; (&#1601;&#1575;&#1593;&#1604;&#1740;)             hie They
&#1605;&#1601;&#1593;&#1608;&#1604;&#1740;                      hie  
&#1605;&#1601;&#1593;&#1608;&#1604;&#1740; &#1576;&#1575; &#1608;&#1575;&#1587;&#1591;&#1607;          him Them
&#1605;&#1604;&#1705;&#1740;                        hiera Their
جدول صرف فعل در زبان انگلیسی:
Ride
&#1605;&#1589;&#1583;&#1585;&#1740;                                  Ridan
&#1711;&#1584;&#1588;&#1578;&#1607; &#1587;&#1575;&#1583;&#1607; &#1605;&#1601;&#1585;&#1583;                       Rad
&#1711;&#1584;&#1588;&#1578;&#1607; &#1587;&#1575;&#1583;&#1607; &#1580;&#1605;&#1593;                       Ridon
&#1575;&#1587;&#1605; &#1605;&#1601;&#1593;&#1608;&#1604;                               Ridden
Shoot
&#1605;&#1589;&#1583;&#1585;&#1740;                                 Sceotan
&#1711;&#1584;&#1588;&#1578;&#1607; &#1587;&#1575;&#1583;&#1607; &#1605;&#1601;&#1585;&#1583;                       Sceat
&#1711;&#1584;&#1588;&#1578;&#1607; &#1587;&#1575;&#1583;&#1607; &#1580;&#1605;&#1593;                       Scuton
&#1575;&#1587;&#1605; &#1605;&#1601;&#1593;&#1608;&#1604;                               Scoten
Melt
&#1605;&#1589;&#1583;&#1585;&#1740;                                 Meltan
&#1711;&#1584;&#1588;&#1578;&#1607; &#1587;&#1575;&#1583;&#1607; &#1605;&#1601;&#1585;&#1583;                       Mealt
&#1711;&#1584;&#1588;&#1578;&#1607; &#1587;&#1575;&#1583;&#1607; &#1580;&#1605;&#1593;                       Multon
&#1575;&#1587;&#1605; &#1605;&#1601;&#1593;&#1608;&#1604;                                Molten
Steal
&#1605;&#1589;&#1583;&#1585;&#1740;                                 Stelan
&#1711;&#1584;&#1588;&#1578;&#1607; &#1587;&#1575;&#1583;&#1607; &#1605;&#1601;&#1585;&#1583;                       Stæl
&#1711;&#1584;&#1588;&#1578;&#1607; &#1587;&#1575;&#1583;&#1607; &#1580;&#1605;&#1593;                       Stælon
&#1575;&#1587;&#1605; &#1605;&#1601;&#1593;&#1608;&#1604;                               Stolen
Tread
&#1605;&#1589;&#1583;&#1585;&#1740;                                  Tredan
&#1711;&#1584;&#1588;&#1578;&#1607; &#1587;&#1575;&#1583;&#1607; &#1605;&#1601;&#1585;&#1583;                       Træd
&#1711;&#1584;&#1588;&#1578;&#1607; &#1587;&#1575;&#1583;&#1607; &#1580;&#1605;&#1593;                       Trædon
&#1575;&#1587;&#1605; &#1605;&#1601;&#1593;&#1608;&#1604;                               Treden
Draw
&#1605;&#1589;&#1583;&#1585;&#1740;                                 Dragan
&#1711;&#1584;&#1588;&#1578;&#1607; &#1587;&#1575;&#1583;&#1607; &#1605;&#1601;&#1585;&#1583;                       Drog
&#1711;&#1584;&#1588;&#1578;&#1607; &#1587;&#1575;&#1583;&#1607; &#1580;&#1605;&#1593;                       Drogon
&#1575;&#1587;&#1605; &#1605;&#1601;&#1593;&#1608;&#1604;                               Dragen
Hold
&#1605;&#1589;&#1583;&#1585;&#1740;                                 Healdan
&#1711;&#1584;&#1588;&#1578;&#1607; &#1587;&#1575;&#1583;&#1607; &#1605;&#1601;&#1585;&#1583;                       Heold
&#1711;&#1584;&#1588;&#1578;&#1607; &#1587;&#1575;&#1583;&#1607; &#1580;&#1605;&#1593;                       Heoldon
&#1575;&#1587;&#1605; &#1605;&#1601;&#1593;&#1608;&#1604;                                Healden  
انگلیسی میانه (1500-1100) پس از تصرفِ انگلستان بوسیله نورمن ها که در سال 1066 صورت گرفت، به تدریج، تحول شگرفی در زبان انگلیسی پدید آمد. چون زبان فرانسوی - به واسطه حکومتِ نورمن ها - زبانِ کهبدان و بلندپایگانِ جامعه، و انگلیسیِ کهن، زبانِ عوام و دونپایگان بشمار می رفت، زبان فرانسوی اثری چشمگیر بر انگلیسی گذاشت. تا پیش از سال 1250، تنها 950 واژه نو، بیشتر بدلیل ارتباط انگلیسی ها و فرانسویها، وارد زبان انگلیسی شد. اما ناگهان، چون فرانسویان شروع به یادگیری زبان انگلیسی نموده و واژگانی از زبان خود را وارد زبان مقصد کردند، تعداد بی شماری واژه از زبان فرانسوی قرض گرفته شد؛ بطوریکه اکنون یک سوم واژگان زبان انگلیسی، ریشه فرانسوی دارند. گویش midland، از قرن چهاردهم، یعنی زمانیکه مناطق زیر پوشش این گویش، به مراکز توسعه دانشگاهی، پیشرفت اقتصادی و زندگی اشرافی در انگلستان تبدیل شد، جای خود را بعنوان مهمترین گویش در این دوره، باز کرد. میدلند شرقی ، در این زمان، گویش مسلط شهر لندن شده و سه دلیل عمده موجب برتری مطلق این گویش گردید؛ بگونه ای که انگلیسی امروزی، تقریبا شکل تکامل یافته میدلند شرقی است. این سه عامل عبارتند از: 1) نفوذ این گویش به دستگاههای حکومتی و مکاتبه های دولتی. 2) آثار بزرگانی چون  
سه شنبه بیست و پنجم 4 1387
X