سلام به شما دوستان تبياني 

درزنده نگهداشتن  اين ايام كوشا باشيم چرا كه تمام هجوم فرهنگي دشمن را نقش برآب ميكند زيرا كه حضور يافتن من وشما دوستان درمراسمات اين ايام روان مارا تحت تاثير خود قرارمي دهد يكي از درسهاي حضور امام حسين دركربلا براي من وشما اين بود كه  درنگهداري ازدين ديگر جاي ملاحظات نيست(يعني حضورزن و فرزند واهل بيت مانعي براي هدف نبايد باشد بلكه آنها خود اسبابي براي رسيدن به اين هدف بايد باشند) پس براي رهايي ازدامهاي شيطان نبايد موانع رادرنظر داشت بلكه اين موانع را بايد براي رسيدن به اهداف بزرگتربكاربرد.

باشدكه من وشما دوست تبياني موانع را به امتيازتبديل گردانيم وباعث پيشرفت اسلام وسرافرازي امام زمانمان ورهبر عزيزمان باشيم انشاالله