بدانید خدا ما را آفرید
ما را در زمین قرار داد
نعمت هایش را به ما ارزانی فرمود
آفرید تا بهره بریم از دنیا
و بهره خود را به دنیای دیگری ببریم

چرا می آزاریم دیگران را
چرا به خود رحم نمی کنیم
چرا از دنیای خود بهره نمی بریم

خداوند بنده هایش را آزمایش می کند
پس هیچ گاه از شکست نترس
دوباره شروع کن
و خدا شکر کن

جز خدا کیست که گناهان را ببخشد
جز خدا کیست که در تنهایی تو را یاری کند
جز خدا کیست که آمرزنده گناه ها باشد

او شب و روز و دریا و خورشید و ماه و زمین و ستارگان را آفرید
آیا کسی می تواند روز را به شب و شب را به روز برگرداند
آیا کسی می تواند دنیا را بازگرداند
آیا کسی بالا تر از خدا می شناسید

پس خداوند را در هر کجا و در هر زمان یاد کنید و نام او را به آرامی زمزمه کنید و با صدایی بلند بگویید :
الهی و ربی من لی غیرک


دسته ها :
دوشنبه دوم 10 1387
X