استادیار مرکز تحقیقات ویروس شناسی گفت: پژوهشگران مرکز ویروس شناسی با شناسایی ویروس کوتولگی "زردجو" موفق به تولید گیاه تراژن گندم شدند.

دکتر محمود معصومی در گفتگو با خبرنگار مهر گندم را گیاهی استراتژیک خواند و گفت: تعدادی ویروس موسوم به ویروسهای کوتولگی زرد جو هستند که در گندم اهمیت فوق العاده زیادی دارند.

وی افزود: این بیماری در بسیاری از مناطق کشور به ویژه در چهار محال و بختیاری اهمیت بسیار زیادی دارد و خسارتهای فراوانی به زراعت گندم و جو وارد کرده است.

معصومی اظهار داشت: در حال حاضر این ویروس شناسایی و بسیاری از سویه های آن نیز از جنبه مولکولی مطالعه شدند به طوری که ژنوم کامل برخی از سویه های آن تعیین شده است.

به گفته معصومی هم اکنون مطالعه روی ارقام و اجداد گندم برای یافتن ژنوتیپ های مقاوم در گندم ادامه دارد.

وی از موفقیت این مرکز در تولید گیاه تراژن خبر داد و اضافه کرد: پژوهشگران این مرکز موفق به تولید گیاه تراژن (transgenic plant) گندم شدند که با انتقال قسمتی از ژنوم ویروس به درون گیاه به دست آمده است.

استادیار مرکز تحقیقات ویروس شناسی به راهکارهای جلوگیری از شیوع ویروس کوتولگی زردجو اشاره کرد و گفت: طبق تحقیقات راهکارهای اجرایی برای کنترل این ویروس به دست آمده که به کشاورزان نیز توصیه شده است. این راهکارها شامل تاخیر در کشت گندم در پائیز و ضد عفونی کردن بذر با سم "گاچو" است.دسته ها : کشاورزی
دوشنبه بیست و یکم 11 1387
X