ایران ؛ قهرمان مسابقات مخترعان جهان

تیم‌پژوهشگران‌و مخترعان‌جوان‌جمهوری اسلامی ایران قهرمان یازدهمین‌دوره‌مسابقات‌اختراعات‌‌

 دستاوردهای‌علمی‌و فن آوری های جدید رومانی‌شد

تیم ایران در این مسابقات با شعار حق‌دستیابی‌به‌فن آوریهای‌نوین‌علمی‌برای‌همه‌کشورها‌با ‌‌اختراع

 موفق‌به‌‌‌مدال‌طلا ‌‌مدال‌نقره‌و ‌‌مدال‌برنز شد همچنین‌ جایزه‌ویژه‌وزارت علوم رومانی به‌دانشگاه‌آزاد 

 اسلامی‌قزوین‌برای ارائه‌طرح‌ بتن‌گرمازا اعطا‌شد‌همچنین‌جوانترین‌شرکت‌کننده‌این‌دوره‌از مسابقات

 یک‌ دوشیزه‌مخترع‌ایرانی‌بود در ضمن‌شاهکار این‌دوره‌از مسابقات ‌طرح‌موتور هواسوز ساخته‌

آقای‌نعیمیان‌منفرد نابغه‌ایرانی‌بود که‌بسیار مورد توجه‌قرار گرفت‌‌این نابغه ایرانی در مصاحبه‌با

 واحد مرکزی‌خبر گفت‌‌: مراحل‌اولیه‌ ساخت‌این‌موتور که‌قابلیت‌حرکت‌با سرعت180‌کیلومتر در

 ساعت‌را دارد ، ‌انجام‌شده‌و چند کشور خارجی‌نیز پیشنهاد همکاری‌برای ساخت‌این‌موتور را

اعلام‌کرده‌اند‌در این مسابقات که از دوم تا ششم اکتبر" دهم تا چهاردهم مهر " در رومانی

 برگزار شد مخترعان‌و پژوهشگران‌بیش‌از ‌‌کشور جهان‌از جمله‌آلمان‌ ،‌مجارستان‌، کرواسی‌‌،

 چین‌،‌مالزی‌،‌فرانسه‌‌، سوئیس‌‌‌، رومانی‌و ایران‌با بیش‌از ‌‌اختراع‌شرکت‌کرده‌بودند


دسته ها :
دوشنبه جهاردهم 8 1386
X