دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 1684
تعداد نوشته ها : 1
تعداد نظرات : 0
Rss
طراح قالب
منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم سیاسی- گرایش
منابع علم سیاست ( ضریب ۲)

بنیاد های علم سیاست ……………………………………. عبدالرحمان علم سیاست

مبانی علم سیاست ……………………………………….. دکتر عبدالحمید ابوالحمد

اصول علم سیاست ………………………………………… موریس دورژه

آموزش دانش سیاسی………………………………….. دکتر حسین بشریه

حکومت محلی و عدم تمرکز ……………………………….. دکتر طاهری

اندیشه هایسیاسی( غرب و اسلام ) ( ضریب ۱)

تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب …………………… دکتر طاهری

تاریخ فلسفه سیاسی غرب ( ۲ جلدی ) ………………… دکتر عالم

اندیشه در اسلام و ایران ……………………. دکتر حاتم قادری
سیاسی
قدرت ، دانش و مشروعیت در اسلام …………………. داوود فیرحی

تاریخ   اندیشه       سیاسی  در قرن بیستم ……………….. حاتم قادری

اندیشه   سیاسی   در غرب قرن بیستم ………………… دکتر صلاحی

نظام سیاسی    و دولت در اسلام ……………………… داوود فیرحی
سیاسی
اندیشه در اسلام معاصر ……………………. دکتر عنایت

تحولات سیاسی  و اجتماعی ایران ( از مشروطیت تا کنون ) (ضریب ۱)

اقتصادسیاسی   ایران ……………………………………….. همایون کانوزیان

مقدمه ای بر انقلاب اسلامی ……………………………… دکتر زیبا کلام

تاریخ روابط خارجی ایران ……………………………………. دکتر ازغندی

نخبگان سیاسی  ایران بین دو انقلاب …………………….. دکتر ازغندی

سنت و مدرنیسم …………………………………………… دکتر زیبا کلام

تاریخ تحولات سیاسی   ایران – اجتماعی ایران ………….. دکتر ازغندی

تاریخ  سیاسی  معاصر ایران ………………………………… دکتر جلال الدین مدنی

جهان سوم و مسائل ( ضریب ۱)

عقلانیت و آینده توسعه یافتگی ایران ……………………………. دکتر سریع القلم

مسائل  سیاسی – اقتصادی جهان سوم ………………………. دکتر ساعی

نظریه های توسعه و توسعه نیافتگی ……………………………. دکتر ساعی

نظریه های امپریالیسم …………………………………………… دکتر ساعی

درآمدی بر مسائل جهان سوم ………………………………….. دکتر ساعی

اقتصاد  سیاسی  بین الملل ……………………………………….. دکتر ساعی

توسعه ، جهان سوم و نظام بین الملل …………………………. دکتر سریع القلم

شناخت و ماهیت امپریالیسم …………………………………… دکتر همایون الهی

نظام های تطبیقی ( ضریب ۱ )

سیاست های مقایسه ای …………………………………….. دکتر قوام

نظام های سیاسی  تطبیقی …………………………………… دکتر مصفا

توسعه  سیاسی   ……………………………………………….. دکتر نقیب زاده

نقد نظریه نوسازی و توسعه ……………………………….. دکتر قوام

چالش های توسعه سیاسی   …………………………………… دکتر قوام

جامعه شناسی سیاسی  (ضریب ۱)

جامعه شناسی  سیاسی ……………………………………….. دکتر بشریه

جامعه شناسی سیاسی ……………………………………….. دکتر موریس دورژه

درآمدی بر جامعه شناسیسیاسی …………………………. . دکتر نقیب زاده

روش و نظریه در سیاسی ………………………………… دکتر حاجی یوسفی

اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی ( ضریب ۲ ) (مخصوص داوطلبان کنکور دانشگاه آزاد اسلامی )

اصول سیاست خارجی و روابط بین الملل ……………………………………… دکتر قوام

اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی (الف و ب در یک جلد ) ………………. دکتر سیف زاده

ماهیت سیاست گذاری خارجی …………………………………………………… ترجمه دکتر سیف زاده

روابط بین الملل ( نظریه ها و رویکرد ها ) ……………………………………………. دکتر قوام

( هزار نکته هزار سوال روابط بین الملل ………………………………… دکتر آقایی )

زبان تخصصی (ضریب ۱)

زبان تخصصی سیاسی( ۲ جلدی ) ……………………………. دکتر داور پناه

انتشارات وزارت خارجه ………………………………… plano
دسته ها :
چهارشنبه بیست و هشتم 11 1388
X