دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 44982
تعداد نوشته ها : 7
تعداد نظرات : 20
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان
8- G(ge) که دارای دو تلفظ خ و گ می باشد . اگر بعد از g یکی ار حروف e ,I بیاید خ تلفظ می شود و در صورت آمدن a,o,u,consonante با تلفظ گ خوانده می شود . برای مثال gente خِنته . کامه agua اگوا
9- H (hache) که حرف h تلفظ نمی شود و میخوانیم اَچِ . حرف H در اسپانیایی تلفظ نمی شود ولی نوشته می شود برای مثال کلمه hola اُلا و یا کلمه hablar اَبلَر .
10- I(i) با تلفظ ایی مثل کلمه iran ایران
11- J (jota) با تلفظ خُتا که صدای خ می دهد مثل کلمه jugar خوگَر.
12- K (ka) صدای ک میدهد ولی جزء حروف الفبا اسپانیایی , فرانسه و ایتالیایی نیست و فقط برای نوشتن اسامی خارجی استفاده می شود مثل kimono, kilo .
13- L (ele) که صدای ل میدهد مثل کلمه libro لیبرُ
14- LL (elle) با تلفظ اِیِ و صدای ی می دهد llave یَبِ یا کلمه caballo کاَباَیُ
15- M (eme) صدای م میدهد مثل کلمه madre ماَدرِ.
16- N (ene) صدای ن میدهد مثل کلمه nombre نُمبرِ.
17- Ñ (eñe) صدای نییه میدهد مثل کلمه señor سِنیور.
18- O (o) صدای خ می دهد مثل کلمه hombre اُمبرِ .
19- P (pe) صدای پ میدهد مثل کلمه padre پَدرِ .
20- Q (cu) با تلفظ کو و ضمنا در همه زبانهای غربی بعد از حرف q حرف u می آید که اگر بعد از آن e قرار بگیرد کِ و اگر i قرار بگیرد کی خوانده میشود مثل کلمه que' با تلفظ کِ و کلمه quie'n کیِن.
21- R (ere ) صدای ر می دهد و اگر در اول کلمه قبل از حرف صامت و یا اینکه در کلمه دوبل باشد به صورت مشدد تلفظ میشود مثل کلمه rey رِّی و یا کمه perro پِرُّ.
22- S ( ese) صدای س میدهد مثل کلمه saber سَبِر.
23- T(te) صدای ت میدهد مثل کلمه tomar تُمَر.
24- U (u) با تلفظ او و صدای او مثل کلمه Uruguay اُرُ گُاَی.
25- V (uve) با لفظ اوبه . در بعضی از کمات صدای ب و در بعضی دیگر صدای و میدهد مثل کلمه venir با تلفظ بِنیر و کلمه por favor با تلفظ پُرفاوُر.
26- W (uve doble) با تلفظ اوبه دوبله . که برای نوشتن کلمات خارجی که در اسپانیایی واد شده است مورد استفاده قرارمیگیرد مثل کلمه software با تلفظ سُفت بِر .
27- X (equis) با تلفظ اِکیس. صدای اکس , خ , ز میدهد مثل کلمات taxi تاَکسی me'xico مِخیکو xilo'fono زیلُفُنُ.
28- Y ( igriega) با تلفظ ایگریِگا . صدای ی مید مثل کامه yo یوُ.
29- Z (zeta) با تلفظ ثِتا . صدای ز مایل به ث میدهد مثل کلمه zaragosa ثاراگُسا
.

دسته ها :
سه شنبه ششم 12 1387
X