زندگی غمکده ای بیش نبود / بهر ما جز غم و تشویش نبود

به کدام خاطره اش خوش باشم / که کدام خاطره اش نیش نبود . . .

 

چه سخته در جمع بودن ولی در گوشه ای تنها نشستن

به چشم دیگران چون کوه بودن ولی در خود به آرامی شکستن . . .

 

ساکنان دریا پس ار مدتی صدای امواج را نمیشنوند

چه سخت است قصه عادت . . .


دسته ها : Payamak
چهارشنبه هفتم 12 1387
X