▪ روز یازدهم: مشکلات ما را قوی و به سمت پیروزی های بزرگ تر هدایت می کنند. کوهنوردی آسان نیست، اما منظره ای هم که از قله کوه دیده می شود، بسیار زیباست.


▪ روز دوازدهم: اراده ات را قوی کن. خود را وارد به انجام کارهایی کن که برایت مشکل هستند. سپس آنها را با جدی ات انجام بده. بعد از مدتی خواهی دید که اراده ات همانند گرزی فولادی سخت و درخشان شده است.


▪ روز سیزدهم: با انرژی کامل روی کارهایت تمرکز کن. شیشه های رنگی کلیسا، هنگام عبور نور از آنها بسیار زیبا و درخشان می شوند. کارهایت را هم اگر با انرژی انجام دهی، شفاف و زیبا خواهند شد.


▪ روز چهاردهم: هنگامیکه قصد انجام کاری را داری، از خود نپرس: دیگران آن را چگونه و با چه روشی انجام داده اند؟ بلکه بپرس: چگونه می توانم آن را درست و به بهترین وجه ممکن انجام دهم؟ این را بدان که همواره حقیقتی تازه در انتظار کشف شدن است.


▪ روز پانزدهم: هر کاری را با جان و دل انجام بده. اگر شعاع انرژی ات را مانند ذره بینی که نور خورشید را متمرکز می کند، روی موانع تمرکز دهی، هر مانعی که سر راهت باشد خواهد سوخت.


▪ روز شانزدهم: امروز را آغازی تازه بدان. چرا به چیزی که دیروز اتفاق افتاده، یا انجام شده فکر می کنی؟ زندگی رودخانه ای است که مدام به سمت آینده در جریان است. هیچ قطره ای از آن دو بار از زیر یک پل رد نمی شود.


▪ روز هفدهم: افکار و رویاهایت را بسط بده. هنگامیکه در بیرون چمنزاری پهناور است که از هر سو تا افق امتداد دارد، چرا خود را در آغل حبس کنی؟


▪ روز هجدهم: نگذار افکارت بصورت عادت درآیند. سعی کن هرگز در جا نزنی. هر روز از زاویه ای تازه به کارها نگاه کن. زندگی یک صحنه پر از ماجراست. به اطرافت نگاه کن; نشانه های زیبایی وجود دارند که به کشفیات تازه اشاره می کنند.


▪ روز نوزدهم: مهم ترین چیز احساسی است که نسبت به کارت داری. وجود رنگ های تیره در یک تابلوی نقاشی، نشانه افسردگی نقاش آن تابلو است. رنگ های روشن، حاکی از وجود روشنایی و انرژی در زندگی نقاش آن تابلوست.


▪ روز بیستم: زندگی مثل یک تاب است که هم می تواند سرگرم کننده باشد و هم حال به هم زن. اگر هر بار که تاب می خوری احساس شگفتی کنی، لذت تاب خوردن را احساس خواهی کرد. در زندگی هم هر بار که کاری را انجام می دهی، از انجام آن شگفتی احساس کن.

 نقل از سایت آفتاب

ادامه دارد...


دسته ها :
سه شنبه دهم 10 1387
X