شخصی به ملا نصر الدین بیست دینار پول داد که نزد قاضی شهادت بدهد که صد خروار گندم از دیگری می خواهد. چون در محضر قاضی حاضر شدند و آن شخص ادعای خود را بیان نمود، نوبت شهادت ملا رسید چون او عادت به دروغگویی نداشت، گفت: شهادت می دهم که این شخص صد خروار جو از طرف می خواهد.


قاضی گفت:او ادعای گندم می کند تو شهادت جو میدهی؟


گفت:با من قرار گذاشته شهادت بدهم، شهادت گندم یا جو طی نکرده است.دسته ها : طنز
سه شنبه بیست و ششم 9 1387
X