انگيزه‏هاي روابط دوستانه

انگیزه‏های روابط دوستانه

طی تحقیقات شش ماهه ما پیرامون «انگیزه روابط دوستانه میان افراد» نتایجی به دست آمد که بخشی از آن چنین است:

در میان خانواده‏های بی‏اعتقاد به پوششِ بانوان، علاقه به هم سخن شدن با جنس مخالف خانواده مقابل بخشی از انگیزه بر قراری رابطه خانوادگی دوستانه بوده است. در میان خانواده‏های غیرمعتقد به مسایل اسلامی گاه رفتارهایی دیده می‏شود که نشان دهنده نوعی تمایل عاطفی هریک از مردان اعضای یک خانواده به بانوان خانواده دیگر است. وقتی بر قراری روابط نامشروع ممکن نباشد، در مجالس دوستانه خانوادگی گفتگو و خنده با جنس مخالف خانواده مقابل آنها را اقناع می‏کند.


(0) نظر
برچسب ها :
X