بررسی علل کوتاه قدی کودکان( ٢
بررسی علل کوتاه قدی کودکان( ٢

در ادامه ی مطلب قبل با ید گفت، یک ی دیگر از روش ها ی بررس ی علل کوتاه
هورمو ن ها ی غد هی تیروئی د) از طریق ) TSH ٤ و T قد ی، انداز ه گیری
آزمایش خون جهت بررس ی ابتلا به ه یپوتیروئیدیسم(کم کار ی تیروئید)
١IGF- م یباشد. همچنین میزان ترشح هورمون رشد (معمولاً با اندازه گی ری
برا ی بررس ی عدم CBC) ٣)، شمارش کامل گلبول ها ی قرمز GF- BP و
برا ی بررس ی کبد SMAZO ابتلا به آنم ی)، وضع یت ش یمیایی خون (که شامل
و بیماری کبد ی)، آنالیز ادرار و گاه ی بررسی کروموزومی جهت کشف اختلالات کروموزومی (به خصوص در دختران که ممکن است به سندرم ترنر مبتلا باشند) م یباشد. اگر هم هی آزمایشات بالا طبیع ی بود، ی ا متخصص اطفال اصرار ی برا ی انجام آزما یشات بالا نداشت، می زان رشد فرزند شما با ی د بعد از گذشت ٣ تا ٦ ماه و در صورت عدم ادامه یافتن رشد طبیعی به طور جدی باید بررسی مجدد شود.
براساس تحق یقات اکثر والد ین کوتاه قد، به صورت ژنت یکی فرزندان کوتاه قد دارند که این مسئله با عنوان کوتاه قدی ارث ی مطرح م یشود. این افراد اصولاً دارا ی سن استخوانی نزدیک به سن طبیعی خودشان هستند که ا ین مسئله نشان گر این حق یقت است که استخوان های آن ها ظرف ی ت بی شتری برا ی رشد ندارد .لذا با وجود رشد طبیعی، ا ین افراد در سنین بلوغ نیز کوتاه قدتر از هم سن و سال های خود بوده و بیشتر مشابه به والد ین خود هستند.
برخی د یگر از کودکان از نظر ساختمان بدنی تأخیر رشد قد ی دارند . ای ن کودکان با وجود قد ی کوتاه، سرعت رشد بالا یی دارند و میزان رشد آ ن ها طبیعی است و معمولاً تأخیری در قاعدگی(در دختران ) آ نها مشاهده میشود . به محض شروع قاعدگی رشد آن ها آغاز م یگردد . البته ا ین افراد معمولاً با سن استخوانی کمتر از میزان مورد انتظار د یده شد هاند که استخوان ها ی آ نها ظرفیت باقی ماند ه ی لازم جهت افزا یش قد پس از قاعدگی را دارد . به طور معمول این افراد به رشد قدی کامل و طبیعی تا پایان دوران بلوغ خود
میرسند . البته در مقا یسه ی ا ین بچه ها با د یگر اعضای خانواده ممکن است متوجه این تأخیر در سا یر افراد خانواده شو یم که کاملاً طبیعی است.
برخی پسران که دارا ی این شرایط میباشند ممکن است نگران کوتاه قدی خود باشند. این افراد میتوانند با
مراجعه به پزشک متخصص غدد و تجو یز تستوسترون توسط او، زمان شروع جهش رشد دوران بلوغ را جلو بیاندازند. البته بدون این درمان هم، به طور طبیعی زمان بلوغ آن ها با کمی تأخیر فرا م یرسد.
برخی والد ین نگران عملکرد غدد داخل ی فرزند خود و از جمله مهم ترین هورمون یعنی هورمون رشد هستند که اختلال در ترشح آن سبب کوتاه ی قد و کاهش رشد م یگردد. به طوری که جوانان حتی کمسن تر از سن طبیعی خود به نظر م یرسند.
متخصص اطفال یا غدد در صورت تشخیص م یتواند میزان طبیعی هورمون رشد را از طر یق دستور
آزمایش های لازم بررس ی کند . درمان برا ی افراد مبتلا به کاهش ترشح هورمون رشد، شامل در یافت
مکملها ی هورمونی رشد است . البته برا ی افراد مبتلا به سندرم ترنر و افراد بالغ مبتلا به ناراحتی ها ی مزمن کلیه هم این هورمون تجویز م یشود.
کمبود ترشح هورمون رشد م یتواند به صورت ارثی از بدو تولد یا در اثر جراحت ها ی وارد شده بر سر
یا در اثر تومورهای مغزی بروز کند.
امروزه استفاده از هورمون رشد برا ی بچه ها افزا یش یافته است . هورمون رشد برا ی درمان طولانی مدت کودکان قد کوتاه و علل ناشناخته ی کوتاه قدی به کار میرود.
مطالعات اخیر نشان داده است برخی از کودکان کوتاه قد، آن هایی هستند که از زمان تولد جثه ی کوچکتری
داشت هاند و با استفاده از هورمون رشد نتایج خوبی گرفت هاند.
البته استفاده ی بی رو یه از ا ین هورمون نیز اثرات خوبی ندارد. لذا حتما حتما باید تحت نظر پزشک متخصص، از این هورمون استفاده کنید.
متخصصان پیشنهاد میکنند اگر این کودکان در سنین ٢ تا ٣ سالگ ی دارای رشد طبیعی متناسب با سن خود نبودند، باید حتماً نزد متخصص غدد یا اطفال برده شوند.__________________هیچ شدم تا که شوم سایه تو وقت سفر
مرا به خویشتن بخوان به باغ ایینه ببر

(1) نظر
برچسب ها :
X